61. Mycobacterium tuberculosis'e ikincil gelişen granülomatöz iltihap odağında aşağıdaki histopatolojik değişikliklerden hangisinin görülmesi karakteristik değildir?
A)    Plazma hücrelerinin infiltrasyonu
B)    Multinükleer histiyositik dev hücreleri
C)    Lenfositlerden zengin inflamasyon
D)    Fibrozis
E)    Nekroz

Cevap A
Yanlış olmasa da, çok güzel bir soru değil. Plazma hücreleri karakteristik olmasa da, tüberkülozda görülebilir. Yani plazma hücresi var diye tüberkülozu ekarte edemeyiz. Kendi çalışma sorularım ve sınav sorularımda bu kalıbı kullanıyordum ama karakteristik olmayan hücre olarak genellikle nötrofilleri yada Langerhans (Langhans değil!!!) hücrelerini sormayı tercih ederdim. 


62. Aşağıdakilerden hangisinin patogenezinde immün kompleks depolanması rol oynamaz?
A)    Sistemik lupus eritematozus
B)    Serum hastalığı
C)    Poststreptokoksik glomerülonefrit
D)    Poliarteritis nodosa
E)    Otoimmün hemolitik anemi

Cevap E; sitenin tablolar bölümü, TipII ve tip III hipersensitivite reaksiyonları
Bu soru kalıbı çok sık kullanılıyor ve tablolardan soruluyor. Bu sorunun düz hali: hangisi tip III hipersensitivite reaksiyonu değildir? Otoimmün hemolitik anemi tip II hipersensitivite grubunda yer alır. 

63. İnsan Herpes virus 8 aşağıdaki lenfoma tiplerinden hangisinin gelişiminde rol oynar?
A)    Primer efüzyon lenfoması
B)    Afrika tipi Burkitt
C)    Lenfoplazmasitik
D)    Marjinal zon
E)    Mikozis fungoides

Cevap A: (sitenin lenfoma ders notu bölümünden)
Lenfoma etyolojisinde virüsler: HTLV-1 :Erişkin T hücreli lösemi ve lenfoması
EBV: Burkitt lenfoma, Hodgkin lenfoma olgularının %30-40 kadarı, immünyetmezlikte görülen B hücreli lenfomalar ve nadir NK hücreli lenfomalar
KSHV/HHV-8: Sıklıkla plevral kavitede maliğn effüzyon  şeklinde görülen B hücreli lenfoma


64. Genç sigara içicilerde orta ve küçük arterlerle birlikte ven ve sinir paketini tutarak ekstremitelerde iskemik değişikliklere yol açan vaskülit aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ateroskleroz
B)    Dev hücreli arterit
C)    Tromboanjiitis obliterans
D)    Mikroskobik polianjiitis
E)    Wegener granülomatozu

Cevap C: Benzer soru: Tekrar soruları, 250
Erken dönemde sigara bırakıldığında dramatik iyileşme söz konusu iken, fibrozis geliştikten sonra gangrenöz nekroza ilerler. Mikroskopik incelemede trombüs içerisinde mikroapse odakları karakterisitiktir. Aterosklerozdan ayırımında hastanın daha genç olması, tutulan damar çapının daha küçük olması ve mikro apse odakları yardımcıdır. 


65. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde Epstein-Barr virusunun rolü gösterilmemiştir?
A)    Hodgkin lenfoma            
B)    Burkitt lenfoma
C)    Nazofarenks karsinomu        
D)    Molluscum contagiosum
E)    Enfeksiyöz mononükleoz

Cevap D: (sitenin neoplazi ders notu bölümünden)
DNA virüsleri: 
• HPV:   Tip  serviks ve anogenital skuamöz hücreli karsinom, bazen ağız16,18,31,33,35,51   skuamöz kondilom, Tip 1,2,4,7 ve    larinks karsinomu, Tip 6,11 (düşük risk)  papillom (siğil). Maliğn tipleri direkt etkilidir. E6 proteini p53’e; E7 proteini Rb genine bağlanır ve inisiatör etki yapar. Sigara, mikrobial enfeksiyonlar, beslenme bozuklukları ve hormonal değişiklikler kofaaktör olarak rol oynar. İmmün yanıt da önemlidir.
• Epstein Barr virüsü : Burkitt lenfoma, B hücreli lenfomalar (öz. AİDS ve transplantasyon), bazı Hodgkin olguları, nazofaringeal karsinomlar (lenfoeepitelioma) ve  immun yetmezlikte leiomyosarkom gelişimine yol açar. EBV, orofarinks ve CD21 molekülü aracılığı ile B lenfositlerini enfekte eder. Enfeksiyon latent olup lenfositi öldürmez ama immortalize edebilir. EBV, direkt karsinojenik değildir. Genetik ve çevresel faktörlerde etkilidir.
• HSV tip 8: Kaposi sarkomu, AIDS’li hastada effüzyon lenfoması (B hücreli) ve mulitiple myelomda suçlanmaktadır.
• Hepatit B virüsü: Hepatoselüler karsinom ile ilşkilidir. Uzak doğu ve Afrika’da endemiktir. Tayvan’ da HBV ile enfekte olanlarda tümör riski, olmayanlara göre 200 kat yüksektir. Tek başına direkt etkili değildir. Aflatoksin ile birlikte, direkt etki yapabilir. Virüsün HBx proteini, p53’ü etkileyerek hücre çoğalmasını arttırabilir.

66. Hücre zedelenmesinde ilk görülen değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Apoptoz            
B)    Hücre şişmesi
C)    Yağlanma            
D)    Atrofi
E)    Nekroz

Cevap B: sitenin hücre zedelenmesi ders notu
Çok eski bir soru. 

Zedeleyici etken ile ilk karşılaşan hücre, önce adaptasyon mekanizmalarını devreye sokar. Adaptasyon yeterli olmaz ise hücre zedelenir. Yani hipoksi ile ilk karşılaşan hücre, önce daha az oksijen ile yaşayabilmek için boyutunu ve organel sayısını azaltır: yani atrofiye gider. Daha sonra zedelenme başlar. 
Hipoksiye bağlı geri dönüşümlü hücre zedelenmesinde, ATP yapımının azalması ve Na-K pompasının bozulması sonucunda hücre içinde Na birikir ve dışardan hücreye su çeker. Böylece hücre organellerinde ve sitoplazmasında sıvı birikir. Hücre zedelenmesinin ilk bulgusu, elektron mikroskopisinde endoplazmik retikulumda vakuoller; ışık mikroskobisinde ise hücrede bulanık şişmedir. Apoptoz ve nekroz geri dönüşümsüz hücre zedelenmesi, yani hücre ölümüdür. Yağlanma da geri dönüşümlü hücre zedelenme bulgusu olmakla birlikte, karaciğer, kalp, kas, böbrek gibi organlarda görülür. Toksinler, diabet, protein malnütriyonu, obesite ve anoksiye bağlı gelişir. 

67. Aşağıdaki deri hastalıklarının hangisinde desmoglein molekülüne karşı gelişen otoantikorlar rol oynar?
A)    Psöriazis
B)    Eritema nodosum
C)    Akne vulgaris
D)    Pemfigus vulgaris
E)    Liken planus

Cevap D
Pemfigusun tüm tipleri desmogleinlere yönelik IgG yapısında antikorlar ile oluşur (tip II hipersensitivite) ve belirli HLA tipleri ile ilişkilidir. Epidermiste desmoglein 1 ve 3’ün dağılımı, antikorun biri yada ikisine yönelik olması, hastalığın yerleşimi ve şiddetini etkiler. Antikorlar desmozomların yapısını zedelemekle kalmaz, interselüler proteazları da aktive edebilir. Böylece akantoliz ve vezikül-bül yapısı oluşur. 

68. Geçirilmiş travma hikâyesi olan 42 yaşındaki kadın hastaya memede kitle nedeni ile yapılan mamografide kalsifikasyon odakları saptanmıştır. Yapılan biyopside kitle çevresinde makrofajlar, iltihabi hücreler, yabancı cisim dev hücreleri ve kalsifikasyon izlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Akut mastit
B)    Lenfositik mastopati
C)    Yağ nekrozu
D)    Periduktal mastit
E)    Duktal ektazi

Cevap C
Yağ nekrozu ağrısız, palpe edilebilen kitle yada retraksiyon, mammografik kitle veya kalsifikasyon şeklinde kendini gösterebilir. Kadınların çoğunda öncesinde memeye travma yada geçirilmiş cerrah işlem öyküsü vardır. Biyopsinin incelenmesinde merkezde likefaktif yağ nekrozu ve çevresinde mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu, yağa karşı oluşmuş yabancı cisim tipi granülomatöz iltihap, fibrozis ve distrofik kalsifikasyon görülür. 

69. Çocukluk çağında posterior fossada en sık görülen tümörler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A)    Menenjiyom, ependimom
B)    Pilositik astrositom, medulloblastom
C)    Pilositik astrositom, oligodendrogliom
D)    Medulloblastom, hemanjiyoblastom
E)    Hemanjiyoblastom, ependimom

Cevap B: sitenin ipuçları bölümü
Santral sinir sistemi tümörlerinde yaş, lokalizasyon ve radyolojik bulgular çok önemlidir. Çocuklarda infratentorial; erişkinde supratentorial tümörler sıktır. Çocukda serebellum vermisinde medülloblastom; lateral serebellar hemisferlerde pilositik astrositom yerleşir. Oligodendrogliom erişkin tümörü olup supratentorial yerleşir. Ependimom hem erişkin hem çocukda görülür ama lokalizasyon farklıdır. Çocukda en sık 4. ventrikül içi; erişkinde ise en sık medulla spinalisde yerleşir. 

70. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi beyinde hipertansiyon nedeniyle oluşmaz?
A)    Laküner enfarktlar
B)    Diffüz ensefalopati
C)    İntraserebral kanama
D)    Subaraknoid kanama
E)    Subdural hematom

Cevap E
İntraparankimal kanamanın en sık nedeni hipertansiyondur (çıkmış TUS sorusu). Subaraknoid kanamanın en sık nedeni Berry anevrizmasının yırtılması olmakla birlikte (çıkmış TUS sorusu); travmatik hematomun yayılması, hipertansif intraserebral kanamanın ventriküle açılması, vasküler malformasyon, hematolojik bozukluklar ve tümöre bağlı olarak da gelişebilir. Hipertansiyon ayrıca laküner enfarkt denilen küçük kaviter enfarktüslere yol açabilir. Bazal ganglia, beyaz cevher ve beyin sapında görülebilir. Ayrıca hipertansiyona bağlı küçük çaplı damar yırtıkları sonucu oluşan küçük kanamaların rezorbe olamsı yarık benzeri boşluklara yol açar ve bunlara slit hemoraji denir. Maliğn hipertansiyonlu hastalarda ise diffüz hipertansif ensefalopati gelişebilir. Subdural hematom ve epidural hematom travmatik kanamalardır. 


71. Aşağıdakilerden hangisi over kaynaklı germ hücreli tümörlerden biridir?
A)    Sertoli-Leydig hücreli tümör        
B)    Granüloza hücreli tümör
C)    Struma ovarii            
D)    Endometrioid tümör
E)    Brenner tümörü

Cevap C :Aynı soru: tekrar soruları 247
Çalışma sorularında, aynı kalıpla, embriyoner karsinomu sormuştum. Struma ovarii’nin tiroid dokusundan oluşan monodermal bir teratom olduğunu hatırlayanlar, bu soruyu rahatlıkla çözmüştür.


72. Aşağıdaki malign yumuşak doku tümörlerinin hangisinde, tanı amaçlı kullanılabilecek spesifik bir sitogenetik anomali vardır?
A)    Leyomiyosarkom    
B)    Malign fibröz histiositom
C)    Malign sinir kılıf tümörü        
D)    Sinovyal sarkom
E)    Anjiyosarkom

Cevap D
Bu, patolog olmayanlar için, zor bir soru. Yumuşak doku tümörleri, özellikle de maliğn olanlar, az görüldüğünden, hem patolojide, hem klinik de üzerinde çok fazla durulmaz. t(x;18) (p11;q11) kromozomal translokasyonu, sinovyal sarkom için karakteristiktir. Sinovyal sarkom 20-40 yaş arası daha sık görülen; epitelial ve mezenşimal yapıları bir arada içerebilen, bifazik yapıda, kötü prognozlu bir tümördür. En sık akciğer ve kemiğe, nadiren lenf noduna metastaz yapar. 

73. a1-antitripsin eksikliği olan bir hastada aşağıdaki amfizem tiplerinden hangisi görülür?
A)    Paraseptal amfizem
B)    Panlobüler amfizem
C)    Sentriasiner amfizem
D)    İrregüler amfizem
E)    Büllöz amfizem

Cevap B: çıkmış TUS soruları
Kolay ve eski bir soru. Tüm lob yada asinüsü içine alan duvar zedelenmesi ve genişlemiş hava boşlukları ile karakterlidir. Alt loblarda daha yaygın ve ağırdır. a1-antitripsin eksikliğinde nötrofilden açığa çıkan elastaz enzimi durdurulamaz ve alveol duvarındaki elastik lifleri parçalayarak hava boşluklarını zedeler. 


74. Koroner arter aterosklerozu olan bir hastada tıkayıcı trombüs oluşursa aşağıdaki koroner sendromlardan hangisi gelişir?
A)    Akut transmural miyokardiyal enfarkt
B)    Stabil olmayan angina
C)    Prinzmetal varyant angina
D)    Akut subendokardiyal miyokart iskemisi
E)    Kronik iskemik kalp hastalığı

Cevap A
Koroner arterin tıkanması tam kat akut enfarktüse yol açar. Angina ise nekroz oluşturacak kadar ileri düzeyde olmayan damar tıkanıklıklarının bulgusudur. 

75. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü'nün derecelendirmesine göre düşük derece (grade I) glial tümördür?
A)    Diffüz astrositom
B)    Pilositik astrositom
C)    Oligodendrogliom
D)    Ependimom
E)    Pleomorfik ksantoastrositom

Cevap B: sitenin ipuçları bölümü
SSS tümörlerinde prognoz faktörleri diğer bölgelerden farklıdır. Metastaz yapan her maliğn tümörde en önemli prognoz faktörü evre olmakla birlikte, bazal hücreli karsinom ve SSS tümörleri için bu geçerli değildir. SSS tümörlerinde en önemli prognoz faktörleri derece (grade) ve lokalizasyondur. Yüksek dereceli olanlar kötü prognozludur. 
Derece: WHO grade I: Pilositik astrositom, WHO grade II: Fibriler (diffüz) Astrositom, Oligodendrogliom, Ependimom, Atipik memenjiom, WHO grade III: Anaplastik astrositom, Anaplastik memenjiom, WHO grade IV: Glioblastom, Medulloblastom
Lokalizasyon: Menejiom (WHO grade I) beniğn tümör olduğu halde, beyin sapına yerleştiğinde dolaşım ve solunum merkezine bası yaparak ölüme yol açabilir. Pilositik astrositom serebellumda iyi prognozlu iken; örneğin hipotalamusa yerleştiğinde kötü prognozludur.


76. Karaciğerde saptanan kistik bir kitle içinde kütiküler membran ve skolekslerin varlığı aşağıdakilerden hangisinin enfeksiyonunu destekler?
A)    Clonorchis sinensis
B)    Entamoeba histolytica
C)    Fasciola hepatica
D)    Echinococcus granulosus
E)    Ascaris lumbricoides

Cevap D
Bu patolojiden çok mikrobiyolojiye uygun olmuş. 

77. Hücre içi protein yapımında artış, hücresel adaptasyon mekanizmalarından hangisinin gelişiminde ana etken olarak rol alır?
A)    Metaplazi
B)    Displazi
C)    Hiperplazi
D)    Atrofi
E)    Hipertrofi

Cevap E: Hücre zedelenmesi ders notu
Hücre içi protein artışı hücrenin boyut olarak büyümesi ve organel miktarının artması ile ilişkili olan hipertrofide ana etkendir. Ama hücrenin çoğalma yeteneği varsa, hiperplazi için de (hücren çoğalabilmesi için) protein yapımında artışa gerek vardır. 

78. Aşağıdakilerden hangisi malign epitelyal bir tümördür?
A)    Kistadenom
B)    Hepatom
C)    Papillom
D)    Adenom
E)    Matür teratom

Cevap B: Sitenin Neoplazi ders notu

Beniğn gibi isimlendiren maliğn tümörler:
Seminoma, hepatoma, lenfoma, mezotelioma, kordoma, melanoma, hipernefroma (renal hücreli karsinom)

79. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde karaciğer dokusunda Mallory cisimleri görülmez?
A)    Kronik Hepatit B
B)    Alkolik karaciğer hastalığı
C)    Nonalkolik steatohepatit
D)    Wilson hastalığı
E)    a1-antitripsin eksikliği

Cevap A: Aynı soru, sitenin tekrar soruları, soru:130
Bence bu sınavın en zor sorusu. Bu soruyu tekrar derslerinde çözerken, uzman düzeyinde bir soru olduğunu vurgulardım ama demek ki zamanı gelmiş. 12 yıl kadar önce patoloji uzmanlarına yapılan bir sınavda sorulmuştu. O sınavdan çıkardığım soruları tekrar sorularına koymuştum. Bu soruyu, o sayede yakaladım. ( Bu arada ben bu soruyu, o sınavda yanlış cevaplamıştım. Bu nedenle hiç unutmuyorum.)
Mallory cisimciği hücre iskeletinin zedelenmesi sonucunda sitokeratin intermedier filamanının (öz. le sitokeratin 8 ve 18) ubiquitin ile birlikte kompleks yaparak birikmesidir. Eozinofilik sitoplazmik birikim olarak görülür. Alkolik hepatit yanı sıra primer bilier siroz, Wilson hastalığı, kronik kolestatik durumlar, nonalkolik steatohepatit ve hepatoselüler tümörlerde görülebilir. 


80. Aşağıdakilerden hangisi AlDS'de görülen bir immün işlev bozukluğu değildir?
A)    Lenfopeni
B)    Neoplazm gelişimine yatkınlık
C)    Kemotaksis ve fagositozda azalma
D)    Hipogamaglobulinemi
E)    Gecikmiş tip aşırı duyarlılıkta azalma

Cevap D