61. İmmotil silia sendromu aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin bozukluğuna bağlıdır? 
A) Hücre membranı 
B) Golgi kompleksi 
C) Mikrotübüller 
D) Lizozom 
E) Mitokondri

Yanıt: C 
Hücre iskeleti mikrotübül, mikrofilaman ve intermedier filamanlardan oluşur. Mikrotübüller sentriol, bazal cisimcikler, silia ve flajellanın oluşumunuda rol oynarlar. İmmotil silia sendromunda mikrotübül defekti ile silia ve flagellanın hareketi bozulduğundan, erkekte infertilite ve kronik akciğer enfeksiyonuna bağlı bronşiektazi gelişir. (Tekrar soruları: SORU 39- Klinisyen PATOLOJİ-2. baskı, sayfa-8, editör: R. Nilgün DEMİRBAĞ)

62. Hipoksiye bağlı hücre zedelenmesinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? 
A) Mitokondrilerde enerji üretiminin azalması 
B) Hücre membranında sodyum pompasının çalışmasının bozulması 
C) Hücre içi pH’nin yükselmesi 
D) Endoplazmik retikulumun dilatasyonu 
E) Miyelin cisimciklerinin oluşumu

Yanıt: C 
Hipoksi sonucunda ilk olarak mitokondri etkilenir ve oksidatif fosforilasyon bozularak ATP yapımı azalır. Enerji ile çalışan Na-K pomoası bozulur ve Na hücre içinde biriktiğinden hücre şişer. İlk ultrastrüktürel bulgu endoplazmik retikulumun şişmesidir. Işık mikroskobunda ise hücrede bulanık şişme görülür. Daha sonra enerji sağlayabilmek için hücre anaerobik glikoliz ve glikojenolizi devreye sokar ve hücre içi pH düşer. Bu da kromatinde kümelenmeye yol açar Buraya kadar olan değişiklikler geri dönüşümlüdür. (Tekrar soruları: SORU 1 ve SORU 32)

63. Genç iltihabi granülasyon dokusunda, damar geçirgenliğinin fazla olması aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlar? 
A) Ülser 
B) Fibrozis 
C) Apse formasyonu 
D) Nekroz 
E) Ödem

Yanıt: E 
İltihabi granülasyon dokusu prolifere damarlar, mononükleer iltihabi hücreler ve fibroblastlardan oluşur. Yeni oluşan damarlarda endotel hücrelerinin arasındaki bağlantılar tam olarak oluşmamıştır. Buda damar geçirgenliğinin (permeabilite) artmasına yol açar. Endotel hücrelerinde permeabilitenin artışı sıvının damar dışına çıkarak intersisyel bölgede birikmesine yol açar ve ödem oluşur.

64. Rejenerasyon ve yara iyileşmesinde keratinosit göçü, anjiyogenez, yara kontraksiyonu ve matriks depolanmasına yol açan faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Epidermal büyüme faktörü 
B) Vasküler endotelyal büyüme faktörü 
C) Fibroblast büyüme faktörü 
D) Tümör nekrozis faktör 
E) Transforme edici büyüme faktörü

Yanıt: C 
Şıklarda tamir ve hücre çoğalmasında görev alan büyüme faktörleri var. Bunların değişik aşamalarda rolleri var. Bununla ilgili tabloyu çalışmak gerekiyor. /ders noteları, Tablolar, 2. tablo-büyüme faktörleri)

65. Pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan 52 yaşında hastanın, bir hafta sonra sol ayağında şişme ve kızarıklık gelişiyor. Ultrasonografik incelemede femoral ven trombozu düşünülüyor. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu tablonun gelişimine katkıda bulunmuştur? 
A) Protein C eksikliği 
B) Trousseau sendromu 
C) Antifosfolipid antikor sendromu 
D) Uzamış immobilizasyon E
) Hipertansiyon

Yanıt: D 
Pnömoni nedeni ile hastaneye yatırılmış olması nedeni ile uzamış immobilizasyonu düşünüyoruz. Genç kadın hasta diye sorda antifosfolipid antikor sendromunu; pankreas yada diğer derin yerleşimli adenokarsinomları tarif etse Trousseau sendromunu seçerdik.

66. Vena kava inferiorda tümöral trombüs oluşturma eğilimi olan malignansi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kolon karsinomu 
B) Servikal karsinom 
C) Adrenokortikal karsinom 
D) Vajen kanseri 
E) Mesane karsinomu

Yanıt: C 
Yine benzer bir soru. Derin yerleşimli kanserler (pankreas adenokarsinomu, akciğer adenokarsinomu vb.) trombüs riskini arttırıyor. (Ders notları, Tablolar; Paraneoplastik sendromlar)

67. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi paraneoplastik bir sürecin sonucunda gelişmez? 
A) Cushing sendromu 
B) Polisitemi 
C) Hipertrofik osteoartropati 
D) Saf kırmızı küre aplazisi 
E) Parkinson hastalığı

Yanıt: E 
Paraneoplastik sendromlar bu sınavın favorisi olmuş. En iyisi sitedeki tabloyu (Ders notları, Tablolar; Paraneoplastik sendromlar) bir kez daha okuyalım.

68. Aşağıdaki vasküler tümörlerden hangisinin malign potansiyeli vardır? 
A) Glomus tümörü 
B) Hemanjiyoperisitom 
C) Kapiller hemanjiyom 
D) Kavernöz hemanjiyom 
E) Kistik lenfanjiyom

Yanıt: B 
Maliğn damar tümörleri: Anjiosarkom ve Hemanjioperistom; İntermediate grade (orta derece) olanlar: Kaposi sarkomu ve Hemanjioendotelioma; diğerleri ise beniğn tümörlerdir.

69. Aşağıdakilerden hangisi damar geçirgenliğini artıran maddelerden biri değildir? 
A) C5a 
B) Bradikinin 
C) Lökotrien E4 
D) Katyonik proteinler 
E) C3b

Yanıt: E 
C3b opsonizasyonda rol alır. Permeabilite artışına etkisi yoktur. (Ders notları, Tablolar; Akut inflamasyonda mediatörler ve Etkilerine göre mediatörler)

70. Akciğerde tipik-atipik karsinoid tümörlerin ayrımında en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mitoz artışı 
B) Rozet yapılarının varlığı 
C) Vasküler invazyon 
D) Hücresel pleomorfizm 
E) Trabeküler yapı kaybı

Yanıt: A 
Karsinoid tümörler düşük dereceli maliğn epitelial tümörler olup tipk ve atipik karsinoid olarak iki gruba ayrılır. Atipik karsinodler p53 ve diğer ge mutasyonlarını içeren ve daha agresif davranan grubu oluşturur. Tipik karsinoid 10 büyük büyütme alanında 2 yada daha az mitoz içerirken; atipik karsinoid 2-10 adet mitoz ve nekroz ile tipik karsinoidden ayrılır. Atipik karsinoid çoğu kez pleomorfizm, belirgin nükleoller, düzensiz büyüme ve lenfatik invazyon gösterir.

71. Sternum arkasında ağrı ve yanma yakınmaları olan 55 yaşındaki kadın hastada endoskopide Z çizgisinde düzensizlik saptanıyor. Biyopside yüzeyel erozif değişiklikler, displastik kolumnar epitel ve inkomplet intestinal metaplazi görülüyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Herpes özofajiti 
B) Barrett özofagusu 
C) Akalazya 
D) Chagas hastalığı 
E) Candida özofajiti

Yanıt: B 
TUS tarihinin en sık sorulan konularından biri Barrett özefagusu…Genel patolojide metaplazi örneği olarak; GİS patolojisinde özefagus hastalığı olarak soruluyor. Özefagusun skuamöz epitelinin yerini alan kolumnar epitel metaplazisi ve bunların bir kısmını goblet hücrelerinin oluşturması (intestinal metaplazi) ile tanu konulur. Metaplazik kolumnar epitelde displazi gelişirse adenokarsinom riski artar. Bu zeminden köken alan özefagusun adenokarsinomu alt 1/3 özefagusta yerleşir ve gelişmiş ülkelerde sıklığı gün geçtikçe artmaktadır.

72. Midede en sık görülen malign lenfoma türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Burkitt lenfoma 
B) MALT lenfoma 
C) Hodgkin lenfoma 
D) Küçük lenfositik lenfoma 
E) Anaplastik büyük hücreli lenfoma

Yanıt: B 
Non-Hodgkin lenfomaların %40 kadarı ekstranodal yerleşir. Ekstranodal lenfomalar en sık GİS; ve GİS’te en sık mide yerleşimlidir. Midenin primer meliğn tümörlerinin %5 kadarı lenfomadır. En sık görülen ekstranodal marjinal zon B hücreli lenfoma yada GİS için daha sık kullanılan adı ile mukoza ile ilişkili lenfoid doku lenfoması (MALT lenfoma) dır. İkinci sıklıkla diffüz büyük B hücreli lenfoma görülür. Etyolojide kronik H. Pylori gastriti suçlanmaktadır.

73. Kolorektal karsinomlarda en önemli prognostik belirleyici aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tümörün histolojik tipi 
B) Tümörün yerleşim yeri 
C) Ki-67 indeksi 
D) Tümörün evresi 
E) Hastanın yaşı

Yanıt: D 
Her maliğn tümörde (metastaz yapmayan bazal hücreli karsinom ve beyin tümörleri dışında) en önemli prognoz faktörü evredir. Evre tümörün çapından başlayarak yayılım derecesini içerir. Ne kadar uzağa yayılmışsa evresi o kadar ileri; dolayısı ile prognozu o kadar kötüdür. (Sorular; Tekrar soruları; soru: 54; soru: 249)

74. Alkole ikincil karaciğer zedelenmesinde aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi karakteristik değildir? 
A) PAS pozitif intrasitoplazmik granüller 
B) Mallory cisimcikleri 
C) Nötrofil infiltrasyonu 
D) Fibrozis 
E) Yağ infiltrasyonu

Yanıt: A 
Alkolik hepatitte lobülün merkezinde nötrofillerin ön planda olduğu inflamasyon, perivenüler fibrozis, intrasitoplazmik prekeratin birikimi olan Mallory cisimcikleri ve intrasitoplazmik yağlanma görülür. Yağlanma erken dönemde mikroveziküler olmakla birlikte, zamanla makroveziküler hale dönüşebilir. Alkolik hepatit 1-2 yıl içerisinde siroza dönüşebilir. PAS pozitif intrasitoplazmik granüller ise alfa-1 Antitripsin yetmezliğinin karakteristik bulgusudur. (Sorular, Çalışma soruları, Karaciğer çalışma soruları)

75. Aşağıdakilerden hangisi nöronlarda görülen değişikliklerden biri değildir? 
A) Kromatolizis 
B) Aksonal dejenerasyon 
C) Nörofibriler yumaklar 
D) Lewy cisimciği 
E) Gliozis

Yanıt:E 
Gliozisin adından glial doku ile ilişkili olduğu anlaşılabilir. Santral sinir sisteminde inflamasyon, apse, tümör gibi lezyonların çevresinde reaktif gliozis görülür. Bu santral sinir sistemi dışında görülen fibrozisin, santral sinir sistemindeki karşılığıdır. Beyinde fibroblast olmadığından, aynı görevi destek doku hücreleri olan glial hücreler; özelliklede astrositler yapar.

76. Berger hastalığı için tanı koydurucu immünofloresan inceleme bulguları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 
A) Fokal IgM ve C3 birikimi 
B) Membranöz-granüler IgG ve C3 birikimi 
C) Membranöz-lineer IgG ve C3 birikimi 
D) Mezengial IgA ve C3 birikimi 
E) İmmünoglobulin ve kompleman birikimi olmaması

Yanıt:D 
Berger hastalığının diğer adı IgA nefropatisidir. Glomerülde olayları başlatan IgA’nın mezenjiumda birikerek bu bölgeyi uyarmasıdır. IgA komplemanı alterantif yoldan uyardığı için, immün birikimler içerisinde erken kompleman bileşikleri görülmez. C3 ve sonraı yer alır. Bu soruda hastalığın diğer adını yani IgA’yı hatırlarsanız, diğer şıklar otomatikman ekarte ediliyor. (Ders notları, Ürogenital sistem patolojisi)

77. Aşağıdakilerden hangisi otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı ile ilgili gen ürünüdür? 
A) Polisistin 
B) Podosin 
C) Tüberin 
D) Nefrin 
E) Hamartin

Yanıt: A
(Ders notları, Ürogenital sistem patolojisi)

78. Aşağıdakilerden hangisi prostat kanserinin başlıca morfolojik özellikleri arasında yer almaz?
A) Asiner patern 
B) Sık mitozlar 
C) Belirgin nükleoluslar 
D) İri nükleuslar 
E) Bazal tabaka hücrelerinde kayıp

Yanıt: B 
Bu soru biraz zor gelmiş olabilir. Histopatolojik detay istiyor. Prostat kanserinde tek sıralı epitel hücreleri ile döşeli, bazal tabaka hücrelerini içemeyen asiner yapı görülür. Tanı kriterlerinden biri de iri, nükleolü belirgin hücrelerdir. Çok hızlı çoğalan bir tümör olamdığından, mitotik figür nadirdir.

79. Sağ tiroid lobunda soliter nodülü olan 40 yaşındaki kadın hastaya yapılan tiroidektomi sonrasında, mikroskopik incelemede infiltratif gelişim gösteren, stromasında amiloid birikimi ile karakterize tümör izlenmiştir. Tümör hücreleri poligonal nitelikte olup kalsitonin ile yapılan immünohistokimyasal boyamada pozitif reaksiyon saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Papiller karsinom 
B) Foliküler karsinom 
C) Anaplastik karsinom 
D) Hürtle hücreli neoplazi 
E) Medüller karsinom

Yanıt: E 
Medüller karsinomun en önemli iki özelliği vurgulanmış. Anahtar kelimeler amiloid ve kalsitonin. En sık sorulan sorulardan biri tiroidin medüller karsinomu..

80. Aşağıdakilerden hangisi gastrointestinal adenokarsinoma eşlik edebilen deri lezyonudur? 
A) Akantozis nigrikans 
B) Lökoplaki 
C) Aktinik keratoz 
D) Psöriazis 
E) Bowen hastalığı

Yanıt: A 
Bir tane daha paraneoplastik sendrom sorusu. Gördüğünüz gibi bir tabloyu çalışarak 3 soru yapılabiliyor. Bu nedenle tabloların önemini hep vurguluyorum. Akantozis nigrikans, gastrik adenokarsinomlar yanı sıra akciğer ve uterin karsinomlarda da görülebilir. (Çalışma soruları, neoplazi, soru:12; Ders notları, Tablolar; Paraneoplastik sendromlar).