61. Ateşli silah yaralanması nedeniyle getirilen 20 yaşındaki hastada, bir saat sonra taşikardi, deride soğukluk ve ıslaklık gelişiyor; kan basıncı 70/30 mmHg olarak bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada gözlenebilecek değişikliklerden biri değildir?
A) Akut tübüler nekroz
B) Akut diffüz glomerülonefrit
C) Subendokardiyal kanama
D) Adrenal kortikal hücrelerde lipid deplesyonu
E) Karaciğerde santral hemorajik nekroz

61- Yanıt: B
Hastada hipovolemik şok tablosu tarif ediliyor. Bu soru daha önce ‘Hangisi hipovolemik şokda görülmez?’ diye sorulmuştu ve yanıtı aynıydı. Hipovolemik şokda böbrekde akut tübüler nekroz gelişir. Glomerülonefrit görülmez.
Pathologic basis of disease; sayfa 132   8. ed.-2009
Site: Ürogenital sistem ders notları,tübül ve intersisyum hastalıları

62. Ultraviyole ışınlarının kanser yapıcı en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Apoptozu inhibe etmesi
B) DNA da pirimidin dimerleri oluşturması
C) Hücrede latent virusları aktive etmesi
D) Kök hücreleri proliferasyona zorlaması
E) Hücre farklılaşmasını inhibe etmesi

62- Yanıt: B
Ultraviyole B ışınları, DNA’da timin ile reksiyona girerek pirimidin dimerleri oluşturur ve bu şekilde mutasyona yol açar. Bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve maliğn melanom riski artar. Özellikle immünsüpresif hastalarda bu etkisi daha da belirgindir. Bu nedenle kemoterapi ve radyoterapi alan hastalar güneş ışığına çıkarılmaz. DNA tamir bozukluğu olan hastalarda (ör: Kseroderma pigmentozum) cilt tümörü riski çok yüksektir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 312   8. ed.-2009
Site: Neoplazi ders notu sayfa:10

63. Megaloblastik anemi, atrofik glossit, kronik gastrit ve spinal kordda miyelin dejenerasyonu aşağıdakilerden hangisine ikincil olarak gelişebilir?
A) Kronik radyasyon hastalığı
B) Kurşun zehirlenmesi
C) Multipl skleroz
D) Vitamin B12 eksikliği
E) Helicobacter pylori enfeksiyonu

63- Yanıt: D
Otoimmün kronik gastritli hastalarda ekstrensek faktörün azalmış olması B12 vitamini emilimin bozar. Bu nedenle megaloblastik anemi ve spinal kordda subakut kombine dejenerasyon gibi bulgulara yol açan pernisiyöz anemi tablosu gelişir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 779    8. ed.-2009
Site: GİS çalışma soruları: 9 ve 15


64. İmmünoglobulin ağır zincir geni ile c-myc geninin translokasyonu sonucu ortaya çıkan t(8;14) aşağıdaki lenfomalardan hangisinin gelişiminde rol oynar?
A) Burkitt lenfoma
B) Foliküler lenfoma
C) Anaplastik büyük hücreli lenfoma
D) Hodgkin lenfoma
E) Akut lenfoblastik lenfoma

64- Yanıt: A
Bu soru daha önce iki kez farklı biçimlerde soruldu. IgH (ağır zincir) bölgesini içeren 14. kromozom ile myc genini içeren 8. kromozom arasındaki translokasyon Burkitt lenfoma gelişiminden sorumludur. Bu translokasyona yol açanın Ebstein-Barr virüsü olduğu kabul edilmektedir. Diğer B hücreli lenfomalarda da 14. kromozomda yerleşen IgH bölgesi kritik bir bölgedir.
Pathologic basis of disease; 283   8. ed.-2009
Site: Neoplazi ders notu: sayfa 7  Lenfoma ders notu, sayfa: 4
Tablolar: Onkogen translokasyonu,  İpuçları: Neoplazide onkogen translokasyonu 


65. Aşağıdaki vaskülitlerden hangisi immün kompleks birikimi ile oluşur?
A) Wegener granülomatozu
B) Churg-Strauss sendromu
C) Goodpasture sendromu
D) Buerger hastalığı
E) Serum hastalığı

65- Yanıt: E
Serum hastalığı, tip III hipersensitivite reaksiyonunun sistemik formlarındandır. Tip III hipersensitivitede immünkomplekslerin damar duvarına yerleşmesi fibrinoid nekroz ve trombüs oluşumuna yol açar. Sonuç larak bu damarın beslediği bölgede nekroz gelişir. Bu tabloya nekrotizan vaskülit adı verilir. A, B ve c şıkları tip II hipersesitivite reaksiyonu olup Buerger hastalığında tütün ürünlerine bağlı direkt toksik etki yada idiyosekrotik immün yanıt etkisi olabileceği düşünülmektedir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 516-517 8. ed.-2009
Site: Tablolar: Tip II hipersensitivite ve tip III hipersensitivite tabloları

66. Üç yıl önce sistemik lupus eritematozus tanısı almış olan 42 yaşında bir kadın hasta, ağız kuruluğu şikâyetiyle başvuruyor. Yapılan incelemelerde serumda romatoid faktör ile ribonükleoprotein SS-A(Ro) ya karşı antinükleer antikor varlığı saptanıyor. Minör tükürük bezlerini içeren biyopsi materyalinde periduktal lenfositik infiltrasyon ve duktal epitelyal hiperplazi dikkati çekiyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ehlers-Danlos sendromu
B) Sarkoidoz
C) Sjögren sendromu
D) Liken planus
E) Reiter sendromu

66- Yanıt: C
SLE gibi otoimmün hastalığı olan kişilerde diğer otoimmün hastalıkların görülme riski yüksektir. Sjögren sendromu tek başına nadir olup (primer form), daha sık diğer otoimmün hastalıklarla birlikte (sekonder form) görülür. En sık romatoid artritle birlikte görülse de, SLE, polimyozit, skleroderma, vaskülit, mikst bağ dokusu hastalığı ve tiroidit gibi otoimmün hastalıklarla birlikte olma olasılığı da yüksektir. Göz (keratokonjunktivitis sikka) ve ağız kuruluğu (kserostomi) en önemli klinik bulgularıdır. Kesin tanı için dudak biopsisi ile minör tükrük bezlerinin incelenmesi ve lenfositik infiltrasyonun görülmesi gerekir. SS-A ve SS_B antikorları hastaların %90 kadarında belirlenebilir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 221-222 8. ed.-2009
Site: Tablolar Otoimmün hastalıklarda antikorlar; ipuçları: otoimmün hastalıklar

67. Caplan sendromunda görülen lezyonlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Antrakoz + romatizmal ateş
B) Romatoid artrit + pnömokonyöz
C) Küçük hücreli karsinom + vena cava superior sendromu
D) Pnömokonyoz + pnömoni
E) Tüberküloz + artrit

67- Yanıt: B
Romatoid artritli hastaların %30-40 kadarında akciğer tutulumu mevcuttur. Bu tutulum şu şekillerde olabilir: 
Effüzyonlu yada effüzyonsuz kronik pleurit
Diffüz intersisyel pnömoni ve fibrozis
İntrapulmoner romatoid nodüller
Pulmoner hipertansiyon
Pnömokonyoz ile romatoid nodüllerin birlikteliğine Caplan sendromu adı verilir. Kömür tozu pnömonkonyozu, silikozis ve asbestozis ile birlikteliği sıktır. 
Pathologic basis of disease; sayfa 697          8. ed.-2009

68. Balgam incelemesinde bol alveolar makrofaj, eozinofil ve Charcot-Leyden kristalleri saptanan bir hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Bronşiyal astım
B) Bronkopnömoni
C) Akciğer adenokarsinomu
D) Viral pnömoni
E) Silikozis

68- Yanıt: A
Yoğun eozinofiller ve eozinofillerde lizofosfolipaz bağlayan protein olan galectin-10’un kristalizasyonu ile oluşan Charcot-Leyden kristalleri, klinik bulgular ile birlikte değerlendirildiğinde, ön planda astımı düşündürür. Ama spesifik değildir ve eozinofillerin arttığı diğer durumlarda da ( ör: Löffler sendromu) görülebilir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 691                 8. ed.-2009
Site: Kalp-damar ve akciğer soruları; soru 3

69. Küçük çocuklarda koroner arterleri tutarak tromboza, anevrizma oluşumuna ve miyokart enfarktüsüne yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistemik skleroz 
B) Raynaud hastalığı
C) Dev hücreli arterit 
D) Takayasu arteriti
E) Kawasaki hastalığı

69- Yanıt: E
Çocuklarda edinsel kalp hastalıklarının önemli nedenlerinden biri Kawasaki hastalığıdır. Hastaların %80’inden fazlası 4 yaştan küçüktür. Büyük, orta çaplı ve küçük çaplı damarları etkiler. Koroner arterleri tutunca tam kat inflamasyon, trombüs oluşumu ve myokard enfarktüsü gelişebilir. Akut febril bir hastalık olup servikal LAP, oral ve konjunktival ödem, eritem, erezyon, el ve ayakda eritem ve deskuamatif döküntüler eşlik edebilir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 515                 8. ed.-2009
Site: Kalp-damar ve akciğer soruları, soru: 36-41

70. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kalp kasında sarkomer proteinleri (β-miyozin ağır zinciri) mutasyonlarına ikincil olarak gelişir?
A) Restriktif kardiyomiyopati
B) Hipertrofik kardiyomiyopati
C) Dilate kardiyomiyopati
D) Musküler distrofi
E) Fabry hastalığı

70- Yanıt: B
Bu soru yakın zamanda, benzer şekilde sorulmuştu. Hipertrofik kardiyomyopati sarkomerik proteinleri kodlayan genlerde mutasyon ile ilişkilidir. Olguların çoğunda OD geçiş söz konusudur. 400’den fazla mutasyon belirlenmiş olmakla birlikte; en sık (%70-80) beta myozin  ağır zincir genlerinde mutasyon görülür. 
Pathologic basis of disease; sayfa 515                 8. ed.-2009

71. Yirmi altı yaşındaki kadın hastada sol memede 3 adet iyi sınırlı, lastik kıvamında, hareketli nodül palpe ediliyor. Mikroskopik incelemede hücreden zengin stroma çevresinde epitelle döşeli bezler ve kistik alanlar izleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duktal in situ karsinom
B) İnvaziv duktal karsinom
C) Yağ nekrozu
D) Medüller karsinom
E) Fibroadenom

71- Yanıt: E
Genç kadında iyi sınırlı, hareketli, elastik kitle varlığı ön planda fibroadenomu düşündürür. Lobül içi stromadan köken alan bifazik (mikst) tümördür. Mikroskopik incelemede fibröz stroma içerisinde epitel hücreleri ile döşeli gland ve duktus benzeri yapıları izlenir.  
Pathologic basis of disease; sayfa 1091                 8. ed.-2009
Site: Kadın genital sistem ve meme çalışma soruları: soru:45

72. Aşağıdaki tiroid hastalıklarından hangisi TSH reseptörlerine karşı gelişen otoantikorların reseptörü aşırı uyarması sonucu ortaya çıkar?
A) Hashimoto tiroiditi
B) Subakut (granülomatöz) tiroidit
C) Graves hastalığı
D) Miksödem
E) Multinodüler guatr

72- Yanıt: C
Bu soru hemen hemen aynı şekilde daha önce sorulmuştu. Graves hastalığı hipertiroidizmin en sık nedeni olup otoimmün bir hastalıktır. Diğer otoimmün hastalıkarla birlikte görülebilir. Otoimmün olduğundan kadınlarda daha sıktır ve dolaşımda antikorlar içerir. Çok sayıda antikorlar mevcut olmakla birlikte, etkisi baskın olan tiroid stimülan immünglobulindir. TSH reseptörlerine tutunduğunda onları uyarark daha fazla çalışmalarına yol açar. Böylece tiroidde diffüz büyüme ve hipertiroidizm oluşur. 
Pathologic basis of disease; sayfa 1114-1115                 8. ed.-2009

73. Aşağıdaki tiroid neoplazilerinin hangisinde karakteristik nükleer özellikler tanı koydurucudur?
A) Foliküler adenom 
B) Papiller karsinom
C) Foliküler karsinom 
D) Anaplastik karsinom
E) Medüller karsinom

73- Yanıt: B
Papiller karsinomda en önemli tanı kriteri nükleer değişikliklerdir. Nüvede buzlu cam görünümüde denen hipokromazi ve berraklaşma, kuru üzüm tanesine benzer düzensiz nüveler ve nükleer yarık-çentik oluşumu karakteristiktir. Papiller yapılar yerine foliküler yapılar olsa bile, nüve değişiklikleri mevcutsa, papiller karsinomun foliküler varyantı denir. Ayrıca eşlik eden psammoma cisimcikleri varsa, tanıyı destekler ama papiller karsinom tanısı için şart değildir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 1121                 8. ed.-2009

74. Mide duvarını lümende ekzofitik kitle oluşturmaksızın diffüz olarak tutarak, duvarda yaygın kalınlaşmaya neden olan tümörün makroskopik görünümüne
ne ad verilir?
A) Ülserovejetan 
B) Polipoid
C) Linitis plastika 
D) Nodüler
E) Mukozal plak

74- Yanıt: C
Mide duvarını kalınlaştırarak duvarı sertleştiren, diffüz infiltrasyon yapan tümör paterni linitis plastika olarak isimlendirilir. Lauren sınıflamasına göre diffüz tipte karsinom; WHO sınıflamasına göre taşlı yüzük hücreli karsinom genellikle linitis plastika tarzı infiltrasyona yol açar. Endoskopik incelemede lümende ekzofitik kitle görülmediğinden, tümör atlanabilir. Bu nedenle endoskopik incelemelerde biopsi alınması gerekliliktir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 515                 8. ed.-2009

75. İnce bağırsakta lamina propriada PAS(+) granüller içeren makrofajların artmasıyla karakterize malabsorpsiyon hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tropikal sprue 
B) Çölyak hastalığı
C) Whipple hastalığı 
D) Abetalipoproteinemi
E) Kistik fibrozis

75- Yanıt: C
Whipple hastalığı nce barsak lamina propriasında genişemiş, köpüklü makrofaj toplulukları ile karakterli bir malabsorbsiyon sendromudur. Etkeni Tropheryma whipelli dir. Makrofajlar içerisinde kısmın sindirilmiş bakterileri içeren lizozomların oluşturduğu PAS pozitif, diyastaza dirençli granüler görülür. Lenfatik dilatasyon ve mukozal lipid birikimi, endoskopik oarak beyza-sarı mukozal pakların görülmesine yol açar. Ayrıca mezenterik lenf nodu, eklemlerin sinovial membranları, kardiak valvler ve beyin gibi etkilenen bölgelerde bakteri ile yüklü makrofajlar birikebilir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 803-804                 8. ed.-2009
Site: Gİs çalışma soruları, soru: 22  ipuçları: diare oluşturan hastalıklar

76. Kalıtımsal özelliği olmayan kistik börek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erişkin polikistik böbrek hastalığı
B) Çocukluk çağı polikistik böbrek hastalığı
C) Tüberoz skleroz
D) Juvenil nefronofitizis
E) Medüller sünger böbrek

76- Yanıt: E
Erişkin tipi polikistik böbrek hastalığı OD; çocukluk tipi polikistik böbrek hastalığı ise OR geçiş gösterir. Tuberoskleroz OD geçişli olup böbrekde anjiyomyolipom sıklığı artar. Jüvenil nefronofitizis OR geçen, kortikomedüller kistler ve böbrekde büzüşme ile karakterli bir böbrek yetmezliği nedenidir. Medüller süngerimsi böbrek ise genetik geçiş göstermez. Medüller kistler, hematüri, üriner traktüs enfeksiyonu ve tekrarlayan böbrek taşları görülür. 
Pathologic basis of disease; sayfa 957                 8. ed.-2009
Site: Ürogenital sistem patolojisi, böbrek kistleri tablosu  ; tablolar: böbrek kistleri tablosu

77. Böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre hemodiyaliz uygulanan hastalarda eklemlerde biriken amiloid maddesinin öncü proteini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Transtiretin
B) Serum amiloid protein
C) β2-mikroglobulin
D) İmmünoglobulin hafif zinciri
E) Amiloid prekürsör protein

77- Yanıt: C
Böbrek yetmezliği nedeni ile dializ gören hastalarda, beta-2 mikroglobulin dializ membranını aşamadığı için vücutta birikir. Özellikle diz-dirsek, el ve ayak bileği gibi eklem ve tendon bölgelerinde birikim sıktır. Karpal tünel sendromu karakteristik bulgularından biridir.
Pathologic basis of disease; sayfa 253                 8. ed.-2009
Site: tablolar: Amiloidoz tablosu  ; immün sistem çalışma soruları: 30; ipulalrı: Amiloidoz

78. Otuz beş yaşında erkek hastanın sağ testisindeki şişlikten alınan biyopside iri şeffaf hücrelerin ince fibröz septumlarla lobüllere bölündüğü izleniyor. Tümör hücreleri α-fetoprotein ve human koryonik gonadotropinle boyanmıyor, plasental alkalen fosfataz içeriyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Embriyonal karsinom
B) Klasik seminom
C) Malign lenfoma
D) Endodermal sinüs tümörü
E) Leydig hücreli tümör

78- Yanıt: B
testis tümörlerinde yaş ve tümör belirleyicileri çok önemlidir. Seminom ile ilgili sorular genellikle 34-35 yaş diye başlar. AFP hiçbir zaman üretilmez. HCG üretimi nadirdir. Tümör hücrelerinde plasental alkalen fosfataz pozitiftir. 
Pathologic basis of disease; sayfa 988-989                 8. ed.-2009
Site: İpuçalrı: germ hücre tümörleri ; ürogenital sistem ders notu: testis tümörleri

79. Aşağıdaki ailesel sendromların hangisinde feokromositomalar görülmez?
A) MEN-1 
B) MEN-2B
C) von Hippel-Lindau 
D) von Recklinghausen
E) Sturge-Weber

79- Yanıt: A
Feokromasitoma ile ilişkili sendromlar: MEN 2A, MEN2B, nörofibromatozis tip I (von Recklinhausen), von Hippel Lindau ve familial paragangliomalardır. MEN 1’ de görülmez. 
Pathologic basis of disease; sayfa 1160                 8. ed.-2009
Site: Neoplazi ders notu, sayfa:4

80. Alzheimer hastalığında aşağıdaki mikroskopik değişikliklerden hangisi bulunmaz?
A) Nörofibriller yumaklar 
B) Hirano cisimcikleri
C) Senil plaklar 
D) Demiyelinize plaklar
E) Amiloid anjiyopati

80- Yanıt: D
Demyelinizan plaklar multiple sklerozun bulgusu olup Alzheimer hastalığında görülmez. 
Pathologic basis of disease; sayfa 1311                 8. ed.-2009
Görüdüğü gibi tablolardan yine soru çok. Sitede ders notu örneği çok az olmakla birlikte sitedeki tablolar ve sorular  ile TUS sorularının çoğunu yapmak mümkün. Siteyi izleyen ve soruları çözenlere bu açıdan katkı sağlamış olduğumu umuyorum. Bu dönemde de yeni kitaba göre revize ettiğim yeni konu ve sorular ile yanınızda olmaya devam edeceğim. Başarılar..... Dr. R. Nilgün DEMİRBAĞ