NİSAN 2009 TUS SORULARI ve AÇIKLAMALI YANITLARI 

Sorular OSYM sitesinde bulunan A Kitapçığına göre dizilmiş ve açıklamaları yapılmıştır.

61. Aşağıdaki histomorfolojik bulgulardan hangisi gecikmiş tip bir aşırı duyarlılık reaksiyonunu en çok gösterir?
A) Epidermis hücreleri çevresinde IgG birikimi
B) Hiler lenf nodlarında kazeifiye granülomlar
C) Karaciğerde asidofilik cisimcikler
D) Deri kan damarlarında fibrinoid nekroz
E) Bir nazal polip içerisinde çok sayıda eozinofiller

Yanıt: B
Gecikmiş tipte hipersensitivite reaksiyonunun en önemli bulgularından biri granülom oluşumudur. En iyi örnek tüberküloz enfeksiyonudur. Hiler lenf nodlarında kazeifiye granülomların varlığı ön planda akciğer tüberkülozunu düşündürür.

62. Aşağıdaki kansere ilişkin genlerden hangisinin ürünleri hücrede sinyal iletimini etkiler?
A) p53 
B) EGF reseptörü 
C) RAS
D) BRCA 
E) APC

Yanıt: C
RAS proto-onkogeni ile aktif GTP'nin GDP' ye hidrolize olması engellenir ve çoğalma sinyali kontrolsüz artar (sitenin ipuçları bölümünden).

63. Aşağıdaki patolojik olaylardan hangisi arteryal tıkanmaya yol açmaz?
A) Ateromda plak içi kanama
B) Testis torsiyonu
C) Kolon volvulusu
D) Sinus sagittalis superior trombüsü
E) Herni kesesinde ince bağırsak strangülasyonu

Yanıt: D
Sinüs sagittalis superior venöz damar olduğundan, trombüs ile tıkanması arteriel sistem tıkanıklığına yol açmaz. Testis torsiyonunda da ilk tıkanan venöz damar olmakla birlikte; testisde aşırı konjesyonun oluşması nedeni ile arteriel dolaşımda basıncın artması, arteriel bir tıkanıklık olmasada. testisin arteriel kanlanmasını bozar.


64. Timusta lenfoid foliküllerin ortaya çıkmasıyla karakterli hiperplazi en sık aşağıdakilerin hangisinde görülür?
A) DiGeorge sendromu
B) Myastenia gravis
C) Hodgkin hastalığı
D) “Common” değişken immün yetmezlik
E) Enfeksiyöz mononükleoz

Yanıt: B
Normal timusda lenfoid folikül görülmez. Myastenia gravis, SLE, romatoid artrit gibi otoimmun hastalıklarda timusda hiperplazi ve lenfoid foliküller oluşur (sitedeki lösemi-lenfoma ders notlarından).


65. Yirmi altı yaşında bir erkek hastada bilateral servikal lenfadenopati gelişiyor. Biyopside indiferansiye epitelyal tümör gözleniyor. Tümör hücrelerinde Epstein-Barr genomu saptanıyor.
Bu hastadaki primer odak en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Larenks 
B) Dil 
C) Tiroid
D) Özofagus 
E) Nazofarenks

Yanıt: E
Nazofarinks karsinomu nazofarinksde kitle yaparak değil; çoğu kez servikal lenfadenopati ile bulgu verir. Keratinize skuamöz karsinom; nonkeratinize skuamöz karsinom ve indiferansiye formları vardır. EBV indiferansiye ve nonkeratinize skuamöz hücreli karsinomların çoğunda etkendir (sitedeki neoplazi ders notlarından, ).

NİSAN 2009 TUS SORULARI ve AÇIKLAMALI YANITLARI 

Sorular OSYM sitesinde bulunan A Kitapçığına göre dizilmiş ve açıklamaları yapılmıştır.

61. Aşağıdaki histomorfolojik bulgulardan hangisi gecikmiş tip bir aşırı duyarlılık reaksiyonunu en çok gösterir?
A) Epidermis hücreleri çevresinde IgG birikimi
B) Hiler lenf nodlarında kazeifiye granülomlar
C) Karaciğerde asidofilik cisimcikler
D) Deri kan damarlarında fibrinoid nekroz
E) Bir nazal polip içerisinde çok sayıda eozinofiller

Yanıt: B
Gecikmiş tipte hipersensitivite reaksiyonunun en önemli bulgularından biri granülom oluşumudur. En iyi örnek tüberküloz enfeksiyonudur. Hiler lenf nodlarında kazeifiye granülomların varlığı ön planda akciğer tüberkülozunu düşündürür.

62. Aşağıdaki kansere ilişkin genlerden hangisinin ürünleri hücrede sinyal iletimini etkiler?
A) p53 
B) EGF reseptörü 
C) RAS
D) BRCA 
E) APC

Yanıt: C
RAS proto-onkogeni ile aktif GTP'nin GDP' ye hidrolize olması engellenir ve çoğalma sinyali kontrolsüz artar (sitenin ipuçları bölümünden).

63. Aşağıdaki patolojik olaylardan hangisi arteryal tıkanmaya yol açmaz?
A) Ateromda plak içi kanama
B) Testis torsiyonu
C) Kolon volvulusu
D) Sinus sagittalis superior trombüsü
E) Herni kesesinde ince bağırsak strangülasyonu

Yanıt: D
Sinüs sagittalis superior venöz damar olduğundan, trombüs ile tıkanması arteriel sistem tıkanıklığına yol açmaz. Testis torsiyonunda da ilk tıkanan venöz damar olmakla birlikte; testisde aşırı konjesyonun oluşması nedeni ile arteriel dolaşımda basıncın artması, arteriel bir tıkanıklık olmasada. testisin arteriel kanlanmasını bozar.


64. Timusta lenfoid foliküllerin ortaya çıkmasıyla karakterli hiperplazi en sık aşağıdakilerin hangisinde görülür?
A) DiGeorge sendromu
B) Myastenia gravis
C) Hodgkin hastalığı
D) “Common” değişken immün yetmezlik
E) Enfeksiyöz mononükleoz

Yanıt: B
Normal timusda lenfoid folikül görülmez. Myastenia gravis, SLE, romatoid artrit gibi otoimmun hastalıklarda timusda hiperplazi ve lenfoid foliküller oluşur (sitedeki lösemi-lenfoma ders notlarından).


65. Yirmi altı yaşında bir erkek hastada bilateral servikal lenfadenopati gelişiyor. Biyopside indiferansiye epitelyal tümör gözleniyor. Tümör hücrelerinde Epstein-Barr genomu saptanıyor.
Bu hastadaki primer odak en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Larenks 
B) Dil 
C) Tiroid
D) Özofagus 
E) Nazofarenks

Yanıt: E
Nazofarinks karsinomu nazofarinksde kitle yaparak değil; çoğu kez servikal lenfadenopati ile bulgu verir. Keratinize skuamöz karsinom; nonkeratinize skuamöz karsinom ve indiferansiye formları vardır. EBV indiferansiye ve nonkeratinize skuamöz hücreli karsinomların çoğunda etkendir (sitedeki neoplazi ders notlarından, ).

Sayfa 2


66. Aşağıdakilerden hangisi özofagusta adenokarsinom gelişmesinde en önemli risk faktörüdür?
A) Sitomegalovirus enfeksyionu
B) Alkali özofajiti
C) Barrett özofagusu
D) Akalazya
E) Sıcak içecek alımı

Yanıt: C
En çok sorulan sorulardan biri Barrett özefagusu. Evirip çevirip soruyorlar. Bu sınavın en kolay sorularından biri. Barrett özefagusunda özefagus adenokarsinomu riski 30-40 kat artar.


67. Mide duvarında submukozal yerleşimli iğsi veya epiteloid hücrelerden oluşan tümörün c-KIT mutasyonları içerdiği saptanıyor.
Bu tümör en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gastrointestinal stromal tümör
B) Karsinoid tümör
C) MALT lenfoma
D) Taşlı yüzük hücreli karsinom
E) Kaposi sarkomu

Yanıt: A
c-KIT mutasyonu ile ilişkili olan GIST daha öncede sorulmuştu. Midede en sık görülen mezenşimal tümör GIST' dir. (Sitenin neoplazi notu ve forum bölümü- sık sorulan sorular)


68. Aşağıdaki faktörlerden hangisi meme kanseri prognozunu belirlemede en önemlidir?
A) Histolojik alt tip
B) Lenf nodu metastazı
C) Hormon reseptörleri
D) Tümörün derecesi
E) Proliferasyon hızı

Yanıt: B
Buda daha önce cerrahide ve patolojide sorulmuş kolay bir soru. Erken yakalanmış meme kanserinde ( uzak metastaz olmayan) en önemli prognoz faktörü lenf nodu metastazıdır. Diğer şıklar daha az önemli olan minör prognoz faktörleridir.


69. Akciğerde hematopoetik büyüme faktörü GM-CSF nin fonksiyon eksikliğine ikincil olarak gelişen ve surfaktanın parçalanamaması ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deskuamatif interstisyal pnömoni
B) İdyopatik pulmoner hemosiderozis
C) Hipersensitivite pnömonisi
D) Pulmoner alveolar proteinozis
E) İdyopatik pulmoner fibrozis

Yanıt: D
Hastalığın oluşma mekanizmasına yönelik değişik bir soru. Mantık yolu ile çözülebilir. Surfaktanın protein yapısında olduğunu ve parçalanamadığında alveoller içerisinde birikeceğini düşünebilirseniz kolay; yoksa zor bir soru. Ya da soruyu çözmek için diğer şıkları elemeniz gerekiyor.


70. Aşağıdakilerden hangisi fibrinöz perikardit nedenlerinden biri değildir?
A) Akut miyokart enfarktüsü
B) Postenfarktüs sendromu
C) Üremi
D) Akut romatizmal ateş
E) Tüberküloz

Yanıt: E
Fibrinöz perikarditin en sık nedenleri akut MI, postinfarktüs (Dressler) sendromu, üremi, göğüs duvarı radyasyonu, romatizmal ateş, SLE ve travmadır. Tüberküloz ise kazeöz perikardite yol açar.

Sayfa 3


71. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde özellikle sağ kalp endokardı etkilenir?
A) Karsinoid kalp hastalığı
B) Libman-Sacks hastalığı
C) Nonbakteriyal trombotik endokardit
D) Romatizmal ateş
E) Bakteriyal endokardit

Yanıt: A
Diğer şıklarda verilen tablolar daha çok sol kalbi tutan kapak hastalıklarıdır. Karsinoid tümörlere bağlı gelişen karsinoid sendromda en sık sağ kalp endokardı ve kapakları tutulur. Fibröz intimal kalınlaşma, endokardda plak benzeri oluşumlar görülür. Nadiren sol kalp lezyonları da görülebilir.


72. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde dalakta küçülme ve fonksiyon bozuklukları görülebilir?
A) Otoimmün hemolitik anemi
B) Enfeksiyöz mononükleoz
C) Orak hücreli anemi
D) Romatoid artrit
E) Gaucher hastalığı

Yanıt: C
Anemi ve dalak boyutu arasında ilişki sık soruluyor. Diğer şıklar splenomegali oluştururken, orak hücreli anemide dalakda büzüşme ve otosplenektomi görülebilir (sitede lösemi-lenfoma ders notunda splenomegali tablosu).


73. Karaciğerin histopatolojik incelenmesinde santral ven çevresinde konjesyon ve nekroz görülmüştür.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olması beklenmez?

A) Aşırı doz asetaminofen alınması
B) Halotan maruziyeti
C) İleri derecede kalp yetmezliği
D) Gebelik eklampsisi
E) Budd-Chiari sendromu

Yanıt olarak verilen E yanlış Doğru yanıt:D
Eklempside konjesyon, kanama ve nekroz periportal bölgede olur. Diğer şıklar ( kalp yetmezliği sağ kalp olmalı) sentrlobüler bölgede konjesyon ve nekroz yapar. Özellikle sentrlobüler konjesyon ve nekroza en iyi örneklerden biri  Budd-Chiari sendromudur.


74. Kistik fibroziste aşağıdaki doku veya organların hangisinde morfolojik bulgular belirgin değildir?
A) Ter bezleri 
B) Pankreas
C) Tükürük bezleri 
D) Karaciğer
E) Akciğerler

Yanıt: A
Yanıltıcı ve zor bir soru. Kistik fibrozis tükrük bezinde hipertonik ama su kıvamında bir sekresyona yol açmakla birlikte morfolojik olarak bezin yapısında değişiklik oluşturmuyor. Akciğerde ağır kronik bronşit-bronşiektazi, karaciğerde siroz, pankreasda ilerleyici fibrozis, intestinal obstrüksiyon, erkeklerde infertilite, tükrük bezlerinde fibrozis, glandüler atrofi ve epitelde skuamöz metaplazi  gibi bulgulara yol açar.


75. Lyme hastalığının geç döneminde en karakteristik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pnömoni 
B) Gastroenterit 
C) Hepatit
D) Artrit 
E) Sistit

Yanıt: D
Patolojiden çok mikrobiyoloji bilginizle yapabileceğiniz bir soru. Lyme hastalığının geç döneminde destrüktif kronik artrit, akrodermatitis atrofikans ve nöropati görülebilir.

Sayfa 4


76. Hepatit B virus antijenlerine ilişkin immün komplekslerin dokularda birikimine ikincil gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romatoid artrit
B) Sistemik lupus eritematozus
C) Serum hastalığı
D) Poliarteritis nodosa
E) Henoch-Schönlein purpurası

Yanıt: D
PAN olgularının yaklaşık %30 kadarında HBV' ye yönelik antikorlar ve bunların oluşturduğu immünkompleksler belirlenebilir.


77. Serumda nötrofil granüllerine karşı antikorlar (ANCA) bulunması, aşağıdaki hastalıklardan hangisini düşündürür?
A) Goodpasture sendromu
B) Wegener granülomatozu
C) Pernisiyöz anemi
D) Akut romatizmal ateş
E) Myastenia gravis

Yanıt: B
Kolay bir soru. c-ANCA ile Wegener granülomatozunun ilişkisi hepimizin bildiği bir konu.


78. Dört yıl önce böbrek transplantasyonu olan 38 yaşındaki kadın hastada lenf nodülleri, mukozalar ve iç organları tutan multipl lezyonların iğsi hücreler ve kapiller damarlardan oluştuğu görülüyor. Bu hücrelerde Human Herpes virus 8 DNA sı bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaposi sarkomu
B) Sitomegalovirus enfeksiyonu
C) B hücreli lenfoma
D) Nörofibromatozis
E) Mikobakteriozis

Yanıt: A
Transplantasyon nedeni ile immünsüprese olan bir hastada iğsi hücreli multiple lezyonlar ve etken olarak HHV-8 verilince, Kaposi sarkomunu hatırlıyoruz. Artık AIDS ile ilişkili olarak öğrendiğimiz immün yetmezlikte görülen lezyonları, transplantasyonda sormaya başladılar. Bir önceki sınavda sorulan beyin lenfoması da AIDS' de değil, transplantasyon sonrası diye sorulmuştu.


79. Altmış beş yaşında bir kadın hastada gelişen bilateral over tümörünün histolojik olarak hangi tipte olma olasılığı en yüksektir?
A) Granüloza hücreli tümör
B) Malign teratom
C) Müsinöz karsinom
D) Seröz karsinom
E) Şeffaf hücreli karsinom

Yanıt:D
Overin yüzey epitel hücreli tümörleri içerisinde en sık görülen seröz tümördür. İleri yaş ve bilateral dediğinde ise seröz karsinom en yüksek ihtimaldir ( online deneme sınavı 3, soru 7). 


80. Aşağıdaki testis tümörlerinin hangisinde, ışık mikroskopisinde lipokrom pigmenti ve Reinke kristaloidleri görülür?
A) Seminom
B) Leydig hücreli tümör
C) Embriyonal karsinom
D) Sertoli hücreli tümör
E) Yolk kese tümörü

Yanıt: B
Lipokrom pigmenti ve Reinke kristaloidleri, Leydig hücresinin özelliğidir.