1- Aşağıdakilerden hangisi mononükleer fagositik sistem elemanı değildir?
a) Kupffer hücresi
b) Plazma hücresi
c) Alveoler makrofaj
d) Histiosit
e) Osteoklast

Yanıt: B
Bağ dokusu ve bazı organlarda makrofaj (histiosit)kökenli olarak kabul edilen özelleşmiş hücreler bulunur. Karaciğerde Kupffer hücreleri, akciğerde alveoler makrofajlar, santral sinir sisteminde mikroglia hücreleri, epidermiste Langerhans hücreleri, kemik yıkımı yapan osteoklastlar ve lenfoid dokularda sinüs histiositleri gibi...Plazma hücresi ise lenfoid sistem elemanı olup B lenfositinden köken alır.

2- Aşağıdakilerden hangisinde karsinom riski yüksektir?
a) Endometrial hiperplazi
b) Pubertede meme bez epitelinde hiperplazi
c) Gebelikte hipofizde laktotrop hücre hiperplazisi
d) Gebelikte tiroid folikül epitel hücre hiperplazisi
e) Parsiyel hepatektomi sonrası hepatosit hiperplazisi

Yanıt: A
Hiperplazi, hücrelerde sayısal artış sonucu organın büyümesidir. Çoğalma yeteneği olmayan çizgili kas ve nöronlarda hiperplazi oluşamaz. Çoğalan hücrelerde ise hiperplazi ve hipertrofi genellikle birlikte oluşur.
Fizyolojik :
1. Hormonal hiperplazi: Gebelik ve ergenlikte meme epitelinde hiperplazi ve hipertrofi birlikte oluşursa da, hiperplazi baskındır. Gebe uterusda da hipertrofi ve hiperplazi birliktedir.
2. Kompansatuar hiperplazi: Karaciğerin bir kısmı çıkarılırsa kalan hücreler çoğalarak eski boyuta ulaşmaya çalışır. Unilateral nefrektomi sonrasında, diğer böbrekte kompansatuar hiperplazi oluşur.
Patolojik :Patolojik hiperplazinin en sık nedeni aşırı hormonal uyarıdır.
Endometrial hiperplazi östrojenin artışı veya progesteronla dengelenememesi sonucunda oluşur ve anormal menstrüel kanamanın sık bir nedenidir. Etken ortadan kaldırılırsa hiperplazi geriler. Ancak endometrial hiperplazi karsinom gelişimi için uygun bir zemindir.

3- Aşağıdaki hücrelerden hangisi lenfokinlerin asıl kaynağıdır?
a) B lenfositi
b) Plazma hücresi
c) T lenfositi
d) Folikül merkez hücresi
e) Eozinofil lökosit

Yanıt. C
B lenfositi ve ondan gelişen plazma hücreleri hümöral immünite ile ilişkili olup antikor üretiminden sorumludurlar. Folikül merkez hücreside plazma hücresi ve bellek B lenfositine dönüşebilen B hücreleridir. Eozinofiller ürettikleri major basic protein ve eozinofilik katyonik protein aracılığı ile parazit ve epitel hücrelerini zedelerler. Yardımcı T lenfositleri ise salgıladıkları IL-2, IL-4, IL-5 ve IFN-gama gibi sitokinler ile immün sistemin organizasyonunu düzenlerler.

4- Ebstein-Barr virüsü aşağıdakilerden hangisine yol açar?
a) Lenfogranüloma venerum
b) Kedi tırmığı hastalığı
c) Enfeksiyöz mononükleoz
d) Sarkoidoz
e) Dermatopatik lenfadenopati

Yanıt: C
EBV enfeksiyöz mononükleoz etkenidir. B hücrelerinin yüzeyindeki CD21 molekülü aracılığı ile, B lenfositlerini enfekte ederler. 
 

1- Aşağıdakilerden hangisi mononükleer fagositik sistem elemanı değildir?
a) Kupffer hücresi
b) Plazma hücresi
c) Alveoler makrofaj
d) Histiosit
e) Osteoklast

Yanıt: B
Bağ dokusu ve bazı organlarda makrofaj (histiosit)kökenli olarak kabul edilen özelleşmiş hücreler bulunur. Karaciğerde Kupffer hücreleri, akciğerde alveoler makrofajlar, santral sinir sisteminde mikroglia hücreleri, epidermiste Langerhans hücreleri, kemik yıkımı yapan osteoklastlar ve lenfoid dokularda sinüs histiositleri gibi...Plazma hücresi ise lenfoid sistem elemanı olup B lenfositinden köken alır.

2- Aşağıdakilerden hangisinde karsinom riski yüksektir?
a) Endometrial hiperplazi
b) Pubertede meme bez epitelinde hiperplazi
c) Gebelikte hipofizde laktotrop hücre hiperplazisi
d) Gebelikte tiroid folikül epitel hücre hiperplazisi
e) Parsiyel hepatektomi sonrası hepatosit hiperplazisi

Yanıt: A
Hiperplazi, hücrelerde sayısal artış sonucu organın büyümesidir. Çoğalma yeteneği olmayan çizgili kas ve nöronlarda hiperplazi oluşamaz. Çoğalan hücrelerde ise hiperplazi ve hipertrofi genellikle birlikte oluşur.
Fizyolojik :
1. Hormonal hiperplazi: Gebelik ve ergenlikte meme epitelinde hiperplazi ve hipertrofi birlikte oluşursa da, hiperplazi baskındır. Gebe uterusda da hipertrofi ve hiperplazi birliktedir.
2. Kompansatuar hiperplazi: Karaciğerin bir kısmı çıkarılırsa kalan hücreler çoğalarak eski boyuta ulaşmaya çalışır. Unilateral nefrektomi sonrasında, diğer böbrekte kompansatuar hiperplazi oluşur.
Patolojik :Patolojik hiperplazinin en sık nedeni aşırı hormonal uyarıdır.
Endometrial hiperplazi östrojenin artışı veya progesteronla dengelenememesi sonucunda oluşur ve anormal menstrüel kanamanın sık bir nedenidir. Etken ortadan kaldırılırsa hiperplazi geriler. Ancak endometrial hiperplazi karsinom gelişimi için uygun bir zemindir.

3- Aşağıdaki hücrelerden hangisi lenfokinlerin asıl kaynağıdır?
a) B lenfositi
b) Plazma hücresi
c) T lenfositi
d) Folikül merkez hücresi
e) Eozinofil lökosit

Yanıt. C
B lenfositi ve ondan gelişen plazma hücreleri hümöral immünite ile ilişkili olup antikor üretiminden sorumludurlar. Folikül merkez hücreside plazma hücresi ve bellek B lenfositine dönüşebilen B hücreleridir. Eozinofiller ürettikleri major basic protein ve eozinofilik katyonik protein aracılığı ile parazit ve epitel hücrelerini zedelerler. Yardımcı T lenfositleri ise salgıladıkları IL-2, IL-4, IL-5 ve IFN-gama gibi sitokinler ile immün sistemin organizasyonunu düzenlerler.

4- Ebstein-Barr virüsü aşağıdakilerden hangisine yol açar?
a) Lenfogranüloma venerum
b) Kedi tırmığı hastalığı
c) Enfeksiyöz mononükleoz
d) Sarkoidoz
e) Dermatopatik lenfadenopati

Yanıt: C
EBV enfeksiyöz mononükleoz etkenidir. B hücrelerinin yüzeyindeki CD21 molekülü aracılığı ile, B lenfositlerini enfekte ederler. 
 

Sayfa 2

5- Alfa fetoprotein yüksekliğinde tümörün aşağıdakilerden hangisinden köken aldığı düşünülür?
a) Glial hücre
b) Hepatosit 
c) Trofoblast
d) Rabdomiyoblast
e) Kolon epiteli

Yanıt: B
Alfa fetoprotein iki grup tümörde yükselir. Karaciğer hücresinden (hepatosit) köken alan hepatoselüler karsinom ve hepatoblastom ve ikinci olarak seminom dışında kalan testisin germ hücre tümörleri.

6- Aşağıdakilerden hangisinde damar duvarında fibrinoid nekroz görülür?
a) Henoch-Schönlein vasküliti
b) Tüberküloz arterit
c) Ateroskleroz
d)  Reynaud fenomeni
e) Diabetes mellitus

Yanıt: A
Damar duvarında fibrinoid nekroz, ekstravaze eritrositler ve lökositoklazi Henoch-Schönlein vasküliti ve diğer mikroskopik poliarterit vakalarında görülür. Ateroskleroz ve DM da hyalen arterioloskleroz görülür. Reynaud fenomeninde damarlarda görülen patolojik lezyon yoktur ancak zamanla intimal kalınlaşma olabilir. Tüberküloz kazeifiye granülomlar ile karakterlidir.

7- Aschoff cisimcikleri aşağıdakilerden hangisinin karakteristik özelliğidir?
a) Sarkoidoz
b) Bruselloz
c) Tüberküloz
d) Akut romatizmal ateş
e) Tularemi

Yanıt: D
Akut romatizmal ateşde fibrinöz perikardit, verrüköz endokardit ve myokardit oluşur. Myokardit, merkezinde fibrinoid nekroz, etrafında mononükleer, geniş sitoplazmalı Anitsckoff hücrelerini içeren Aschoff cisimcikleri ile karakterlidir.

8- Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuar distress sendromunun özellikleri arasında yer almaz?
a) Akciğerde yaygın fibrozis
b) Pulmoner ödem
c) Diffüz alveoler hasar
d) Hyalen membranlar
e) Sekonder surfaktan yetmezliği

Yanıt: A
ARDS yaygın alveol hasarı ile karakterli akut restriktif hastalıktır. İnflamatuar hücrelerden açığa çıkan serbest radikallere bağlı olarak geliştiği düşünülür. Alveollerde sekonder surfaktan yetmezliği nedeni ile kollaps gelişir. Akciğerde yaygın ödem gelişimi ve zedelenmiş alveoller içerisinde hyalen membranlar (en karakteristik mikroskobik bulgu) mevcuttur.

9- Pleomorfik adenom en sık aşağıdakilerden hangisinden köken alır?
a) Hipofiz
b) Tiroid
c) Tükrük bezi
d) Ter bezi
e) Karaciğer

Yanıt: C
Pleomorfik adenom en sık görülen tükrük bezi tümörüdür. Beniğn olup en sık parotisde yerleşir. Beniğn olduğu halde kapsülü aşabildiğinden geniş eksizyonu gerekir. Hastalar nüks açısından izlenmelidir. Zaman içinde maliğn mikst tümöre dönüşebilir.

10- Demans, histolojik incelemede senil amiloid plaklar, nörofibriler yumaklar, korteksde dejeneratif değişiklikler ile karakterli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lewy cisimciği
b) Alzheimer hastalığı
c) Huntington hastalığı
d) Parkinsonizm
e) Amyotrofik lateral skleroz

Yanıt: B
Demansın en sık nedeni Alzheimer hastalığıdır. Senil plaklar merkezinde Abeta yapısında amiloid birikir. Nöronlar içerisinde nörofibriler yumaklar ve Hirano cisimcikleri görülür. beyinde bilateral simetrik atrofi mevcuttur.

Sayfa 3

11- 20 yaşın altında görülen, serebellumda yerleşen ve indiferansiye hücrelerden oluşan maliğn tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Astrositom
b) Astroblastom
c) Glioblastom
d) Ependimoblastom
e) Medülloblastom

Yanıt: E
Medülloblastom ilk iki on yıl içerisinde görülen ve serebellum vermisine (orta hat) yerleşen, küçük mavi yuvarlak hücreli (indiferansiye) bir tümördür. Homer Wright rozetleri görülür. Hücre nüveleri havuç benzeri diye tarif edilir. Yüksek dereceli (WHO grade IV) ve kötü prognozludur. Erken tanı ve uygun tedavi ile sağkalım uzar.

12- Sinir-kas ileti kavşağında asetil kolin reseptörlerine yönelik antikorların varlığında oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Myotoni konjenita
b) Myotonik distrofi
c) Polimyozit-dermatomyozit
d) Myastenia gravis
e) Myozitis ossifikans

Yanıt: D
Myastenia gravis tip II hipersensitivite reaksiyonudur. Asetil kolin reseptörlerine yönelik antikorlar reseptörleri bloke ettiğinden, motor uçtan açığa çıkan asetil kolin görevini yapamaz ve sinir-kas iletisi bozulur. 
 
13- Klinik olarak osteomyelit ile karışabilen kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osteosarkom
b) Plazmositom
c) Dev hücreli kemik tümörü
d) Ewing sarkom
e) Kondrosarkom

Yanıt: D
Ewing tümörü yerleştiği bölgede ısı artışı, kızarıklık ve hastada ateş yükselmesine yol açabildiğinden, klinik olarak osteomyelit ile karışabilir. Mikroskobik olarak ise küçük yuvarlak mavi hücrelerden oluştuğu için lenfoma ile karışabilir.

14- Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür?
a) İnvaziv lobüler karsinom
b) İnvaziv duktal karsinom
c) Medüller karsinom
d) İnvaziv papiller karsinom
e) Kolloid karsinom

Yanıt: B
En sık görülen invaziv meme karsinomu invaziv duktal karsinomdur. Tüm tümörlerin %70-80 kadarını oluşturur. İkinci sıklıkta invaziv lobüler karsinom görülür. Diğer şıklarda yer alan tümörler nadir olup bunlar içerisinde invaziv papiller karsinom en az görülendir.

15- Overde en sık görülen epitelyal tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endometrioid tümör
b) Seröz tümör
c) Müsinöz tümör
d) Değişici epitel hücreli tümör
e) Skuamöz hücreli tümör

Yanıt: B
Overde en sık görülen tümörler yüzey epitel hücreli tümörler olup genellikle 20 yaş üzerinde görülürler. Bunlar içerisinde en sık görülen seröz tümörlerdir. İkinci olarak müsinöz tümörler görülür. Maliğn tümörler daha az ve daha ileri yaşlarda görülür. en sık görülen over kanseride yine seöz karsinomdur.

Sayfa 4

16- Kadınlarda amenore ve galaktoreye, erkeklerde impotans ve infertiliteye yol açan hipofiz adenomu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Prolaktinoma
b) Kortikotrop adenom
c) Tirotrop adenom
d) Fonksiyonel olmayan adenom
e) Somatotrop adenom

Yanıt: A
Prolaktinoma en sık görülen fonksiyonel hipofiz adenomudur. Kadınlarda amenore, galaktore, menstrüel anomaliler ve libido kaybına yol açar. Erkeklerde impotans ve infertilite görülebilir. Erken dönemde bulgular ortaya çıktığı için, tanı anında prolaktinoma genellikle küçük boyuttadır.

17- Aşağıdaki tiroid kanseri tiplerinden hangisi kalsitonin salgılar?
a) Papiller karsinom 
b) Medüller karsinom
c) Foliküler karsinom
d) İndiferansiye karsinom
e) Skuamöz hücreli karsinom

Yanıt: B
Medüller karsinom parafoliküler C hücrelerinin tümörüdür. Bu hücreler kalsitonin salgılar. Ayrıca tümör kesitlerinde prokalsitonin yapısında amiloid bikrimi görülebilir. %80 sporadik; %20 ailesel olup MEN2a, MEN 2b ve MEN dışı ailesel olgular belirlenmiştir.

18- Tiroid bezinde çok sayıda germinal merkezleri aktif lenfoid foliküller, plazma hücrelerinde ve makrofajlarda çoğalma, epitel hücrelerinde onkositik değişim gözlenmesi ile karakterli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Subakut granülomatöz tiroidit
b) Subakut lenfositik tiroidit
c) Hashimoto tiroiditi
d) Graves hastalığı
e) Riedel tiroiditi

Yanıt: C
Epitel hücre sitoplazmalrında mitokondrilerin artması nedeni ile oluşan, geniş, koyu  eozinofilik sitoplazmalı hücreler onkositik hücre denir. Tükrük bezi, meme, böbrek, tiroid gibi glandüler organlarda onkositik hücreler görülebilir. Tiroiddeki onkositik hücreler Hurtle hücreleridir. Lenfoid foliküller, plazma hücreleri, Hurtle hücreleri Hashimoto hastalığının bulgularıdır.

19- Primer hiperparatiroidizmin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paratiroid kanserleri
b) Primer diffüz paratiroid hiperplazisi
c) Ektopik parathormon salınımı
d) Adenomlar
e) Poliglandüler otoimmün hastalık

Yanıt: D
Primer hiperparatiroidizmin en sık sebebi adenom; ikinci olarak hiperplazi ve çok nadiren karsinom olabilir. Hiperplazi ve adenomlar MEN 1 ile de ilişkili olabilir. Karsinom tanısı koymak için invazyon ve metastazı görmek gerekir. En sık klinik bulgu kemik lezyonlarıdır.

20- Erişkinlerde en sık görülen nefrotik sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lipoid nefroz
b) Mezenjial proliferatif glomerülonefrit
c) Membranöz glomerülonefrit
d) Fokal proliferatif glomerülonefrit
e) Fokal glomerüloskleroz

Yanıt: C
Erişkinlerde en sık görülen nefrotik sendrom membranöz GN dir. Ancak HIV enfeksiyonu ve eroin alışkanlığının yaygın olduğu Afrika, Amerika gibi bölgelerde fokal segmental glomerüloskleroz daha sık görülür.