61. Aşağıdaki hücre zedelenmesine ait bulgulardan hangisi zedelenmenin irreversibl olduğunu gösterir? 
a. Endoplazmik retikulumun şişmesi
b. Hücre membranın parçalanması
c. Mitokondri şişmesi
d. Kromatin yoğunlaşması
e. Hücrenin bulanık şişmesi

Yanıt: B
Endoplazmik retikulum şişmesi geri dönüşümlü (reverzibl) zedelenmenin ultrastrüktürel olarak belirlenen ilk bulgusudur. Mitokondride de şişme görülür. Anaerobik glikoliz sonucu laktik asidin birikip pH’ın düşmesi ile nükleer kromatin yoğunlaşıp kümeleşir. Işık mikroskobunda hücrede bulanık şişme görülür. Geri dönüşümsüz (irreverzibl) zedelenmede ise ultrastrüktürel olarak membranlarda parçalanma, endoplazmik retikulumda erime, mitokondride belirgin şişme ve kalsiyum birikimleri ile ışık mikroskobunda nüvede karyoliz, karyoreksiz yada piknoz görülür. 

62. Çocukluk çağında görülen nefrotik sendromun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Membranoproliferatif glomerülonefrit
b. Diffuz membranöz glomerülonefrit
c. Minimal değişiklik hastalığı
d. Konjenital nefrotik sendrom
e. Fokal segmental glomerülonefrit

Yanıt: C
Minimal değişiklik (lezyon) hastalığı yada lipoid nefroz çocuklarda en sık nefrotik sendrom nedenidir. Işık miroskobunda glomerülün yapısı normal görülür. Proksimal tübül epitel hücrelerinde lipid vakuolleri izlenir (lipoid nekroz). Elekton mikroskobunda viseral epitelin ayaksı çıkıntılarının silindiği görülür. Proteinüri selektif olup kortikosteroide iyi yanıt verir. Tekrarlamalar olsada, kronikleşme oranı düşüktür.

63. Hangisinde subendokardial bölgede McCallum plakları bulunur? 
a. Libman Sacks endokarditi
b. Nontrombotik bakteriyel endokardit
c. Romatizmal kardit
d. Endokardiyal fibroelastozis
e. Romatoid artrit

Yanıt: C
McCallum plakları, kronik romatizmal karditte, en sık sol atriyumda görülen subendokardiyal fibröz kalınlaşma odaklarıdır. Hastalık için patognomiktir.

64. Böbrekte glomerül bazal mebranında lineer IgG birikimi hangisinde görülür? 
a. Membranöz GN
b. Henoch-Schönlein Purpurası
c. Membranoproliferatif GN
d. Berger hastalığı
e. Good - Pasture sendromu

Yanıt: E
İmmünfloresan incelemede glomerül bazal membranı boyunca lineer immünglobülin birikimi Goodpasture sendromunun bulgusudur. Antikor bazal membrana yönelik olduğundan (anti GBM nefriti) diffüz olarak bazal membrana tutunur. Tip II hipersensitivite reaksiyonu olup alveol bazal membranıda etkilenir. Hemoptizi ve hematüri birliktedir. Böbrekte hızla ilerleyen glomerülonefrite yol açar.

65. Over tümörlerinin en sık köken aldığı yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Yüzey epiteli
b. Ürogenital kök hücre
c. Over gonad hücreleri
d. Stromal hücreler
e. Hilus hücreleri

Yanıt: A
En sık görülen over tümörleri yüzey epitel hücresinden köken alan tümörlerdir. 20 yaşın üzerinde daha sık görülürler. En sık seröz tümörler gelişir. En sık görülen over kanseride seröz karsinomdur.

61. Aşağıdaki hücre zedelenmesine ait bulgulardan hangisi zedelenmenin irreversibl olduğunu gösterir? 
a. Endoplazmik retikulumun şişmesi
b. Hücre membranın parçalanması
c. Mitokondri şişmesi
d. Kromatin yoğunlaşması
e. Hücrenin bulanık şişmesi

Yanıt: B
Endoplazmik retikulum şişmesi geri dönüşümlü (reverzibl) zedelenmenin ultrastrüktürel olarak belirlenen ilk bulgusudur. Mitokondride de şişme görülür. Anaerobik glikoliz sonucu laktik asidin birikip pH’ın düşmesi ile nükleer kromatin yoğunlaşıp kümeleşir. Işık mikroskobunda hücrede bulanık şişme görülür. Geri dönüşümsüz (irreverzibl) zedelenmede ise ultrastrüktürel olarak membranlarda parçalanma, endoplazmik retikulumda erime, mitokondride belirgin şişme ve kalsiyum birikimleri ile ışık mikroskobunda nüvede karyoliz, karyoreksiz yada piknoz görülür. 

62. Çocukluk çağında görülen nefrotik sendromun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Membranoproliferatif glomerülonefrit
b. Diffuz membranöz glomerülonefrit
c. Minimal değişiklik hastalığı
d. Konjenital nefrotik sendrom
e. Fokal segmental glomerülonefrit

Yanıt: C
Minimal değişiklik (lezyon) hastalığı yada lipoid nefroz çocuklarda en sık nefrotik sendrom nedenidir. Işık miroskobunda glomerülün yapısı normal görülür. Proksimal tübül epitel hücrelerinde lipid vakuolleri izlenir (lipoid nekroz). Elekton mikroskobunda viseral epitelin ayaksı çıkıntılarının silindiği görülür. Proteinüri selektif olup kortikosteroide iyi yanıt verir. Tekrarlamalar olsada, kronikleşme oranı düşüktür.

63. Hangisinde subendokardial bölgede McCallum plakları bulunur? 
a. Libman Sacks endokarditi
b. Nontrombotik bakteriyel endokardit
c. Romatizmal kardit
d. Endokardiyal fibroelastozis
e. Romatoid artrit

Yanıt: C
McCallum plakları, kronik romatizmal karditte, en sık sol atriyumda görülen subendokardiyal fibröz kalınlaşma odaklarıdır. Hastalık için patognomiktir.

64. Böbrekte glomerül bazal mebranında lineer IgG birikimi hangisinde görülür? 
a. Membranöz GN
b. Henoch-Schönlein Purpurası
c. Membranoproliferatif GN
d. Berger hastalığı
e. Good - Pasture sendromu

Yanıt: E
İmmünfloresan incelemede glomerül bazal membranı boyunca lineer immünglobülin birikimi Goodpasture sendromunun bulgusudur. Antikor bazal membrana yönelik olduğundan (anti GBM nefriti) diffüz olarak bazal membrana tutunur. Tip II hipersensitivite reaksiyonu olup alveol bazal membranıda etkilenir. Hemoptizi ve hematüri birliktedir. Böbrekte hızla ilerleyen glomerülonefrite yol açar.

65. Over tümörlerinin en sık köken aldığı yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Yüzey epiteli
b. Ürogenital kök hücre
c. Over gonad hücreleri
d. Stromal hücreler
e. Hilus hücreleri

Yanıt: A
En sık görülen over tümörleri yüzey epitel hücresinden köken alan tümörlerdir. 20 yaşın üzerinde daha sık görülürler. En sık seröz tümörler gelişir. En sık görülen over kanseride seröz karsinomdur.

Sayfa 2


66. Testis karsinomu gelişimi için en yüksek risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Epispadias
b. Kriptorşidizm
c. Hipospadias
d. Fimozis
e. Klinefelter sendromu

Yanıt: B
Kriptorşidizm olgularında germ hücre tümörü riski, normal populasyona göre 30-40 kat artar. Klinefelter sendromu gibi gelişme anomalilerinde de, daha az olmak üzere, tümör riski vardır. Diğer şıklar testis tümörü ile ilişkili değildir.

67. Aşağıdakilerden hangisi tümör hücresinin köken aldığı hücreye benzerliğinin ifadesi için kullanılır
a. Displazi
b. Diferensiasyon
c. Metaplazi
d. Atipi
e. Anaplazi

Yanıt: B
Diferansiasyon, tümör hücresini köken aldığı hücreyi taklit etme yeteneğidir. İyi diferansiye tümörler düşük dereceli (grade) ve daha iyi prognozlu olup az diferansiye tümörler yüksek dereceli ve daha kötü prognozludurler. Tümör hücresinde diferansiasyonun tamamen kaybı anaplazi olarak isimlendirilir.

68. İki taraflı boyun ve aksiller lenfodenopatisi olan 22 yaşındaki genç bir bayanda kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi tespit ediliyor. Yapılan biyopside kapsülde ve nodül içerisinde kollajenize bağ dokusu artışı ve nodülasyon , lenfositler plazma hücreleri, eozinofil ve histiositlerin bulunduğu zeminde çok sayıda lobüle nükleuslu belirgin nükleollu atipik multinükleer dev hücreler saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı hangisidir? 
a. Non-Hodgkin lenfoma
b. ALL
c. AML
d. İnfeksiyöz mononükleoz
e. Nodüler sklerozan tip Hodgkin hastalığı

Yanıt: E
Nodüler sklerozan Hodgkin lenfoma en sık görülen Hodgkin lenfoma tipi olup özellikle genç kadınlarda daha sıktır. En sık alt servikal, suprakalviküler ve mediastinal lenf nodlarını tutar. Mikroskobik incelemede lenf nodunu nodüllere ayıran fibröz bantlar, Reed Sternberg hücreleri ve varyantı olan laküner hücreler görülür. laküner hücreler immünhistokimyasal olarak CD 15 ve CD 30 ile pozitif boyanırlar. 

69. Oral kavitede en sık izlenen malign tümör tipi hangisidir? 
a. Adenoid kistik karsinom
b. Malign melanom
c. Bazal hücreli karsinom
d. Adenokarsinom
e. Skuamöz hücreli karsinom

Yanıt: E
Skuamöz epitelle döşeli oral kavite, özefagus, anüs, vulva, vajen gibi bölgelerde en sık görülen maliğn tümör skuamöz (yassı epitel) hücreli karsinomdur.

70. İleri derecede reflü özefajitine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gelişme riski daha azdır? 
a. Peptik ülser
b. Barret özefagusu
c. Skuamöz hücreli karsinom
d. Striktür
e. Kanama

Yanıt: C
Reflü özefajite bağlı olarak özefagusda erezyon, ülser, kanama, ve fibrozise bağlı striktür gelişebilir. Skuamöz hücreli karsinom riski artarsa da maliğnite gelişimi daha nadirdir. Barrett özefagusu gelişirse adenokarsinom riski artar.

Sayfa 3


71. Çocukluk çağında en sık görülen santral sinir sistemi tümörü aşağıdakiler içerisinde hangisidir? 
a. Pineositom
b. Oligodendrogliom
c. Medülloblastom
d. Ependimom
e. Meningiom

Yanıt: C
Çocuklarda en sık görülen santral sinir sistemi tümörü astrositom olmakla birlikte, şıklarda yer almamaktadır. Bu nedenle, bu soruda  çocuklarda ikinci sıklıkta görülen medulloblastom doğru yanıttır. Ependimom, çocuklarda üçüncü sıklıkta görülen SSS tümörü olup oligodendrogliom ve menenjiom çocuklarda görülmez.

72. Aşağıdakilerden hangisi akciğerde non-kazeöz granülom ile birlikte fibrozis gelişimine sebep olur? 
a. Berilyozis
b. Silikozis
c. Asbestoz
d. Kömür işçileri pnömokonyozu
e. Deskuamatif intersisyel pnömoni

Yanıt: A
Berilyozis, intersisyel bölgede nonkazeifiye granülomlar ile karakterli kronik restriktif hastalıkdır. Uzay sanayi ile ilgili çalışanlarda daha sık görülen bir meslek hastalığıdır. Akciğer karsinomu riski içerir. 

73. Aşağıdakilerden hangisi kronik gastritin en sık nedeidir? 
a. Kronik alkolizm
b. Alkaken reflü
c. Helikobacter pylori enfeksiyonu
d. Üremi
e. Otoimmünite

Yanıt: C
Kronik gastritin en sık nedeni H.Pylori dir. Gelişmekte olan ülkelerde popülasyonun %80 den fazlasında varlığı belirlenip dünyada en yaygın enfeksiyon etkeni olarak da kabul edilmektedir. Gastrit ve peptik ülser gelişiminde en sık etkendir. Midede kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi üzerinden karsinom riskini ve lenfoid aktivasyona yol açarak MALT lenfoma riskini arttırır. 

74. Ekstra hepatik safra yolu tıkanmasında en erken kolestaz bulguları karaciğerin hangi bölgesinde görülür? 
a. Santral ven çevresi
b. Periportal bölge
c. Portal alan
d. Disse aralığı
e. Birinci asiner bölge

Yanıt: A
Kolestaz karaciğerde ilk olarak santral ven çevresindeki hepatositlerde (üçüncü asiner bölge) başlar ve zamanla periportal – portal bölgeye (birinci asiner bölge) doğru ilerler. b, c ve e şıkları aynı bölgeyi anlattığı için, üçünü birden ekarte edebiliriz. 


75. Orta yaşın üzerinde kişilerde güneş gören yüz derisinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en fazla gelişir? 
a. Melanositik nevüs
b. Sebase adenom
c. Epidermoid karsinom
d. Bazal hücreli kanser
e. Displastik nevüs

Yanıt: D
Güneş ışığı etkisine bağlı olarak, ileri yaşlarda en sık gelişen tümör bazal hücreli karsinomdur. İkinci olarak skuamöz hücreli (epidermoid9 karsinom gelişir. Orta yaş üzerinde nevüs gelişimi beklenmez. Orta-ileri yaşta yeni bir pigmentli lezyon geliştiğinde displastik nevüs yada maliğn melanom olma ihtimali yüksektir. Her ikiside oldukça nadir görülür.

Sayfa 4


76. Aşağıdakilerden hangisi dissemine intravasküler koagülasyona yol açan durumlardan biri değildir? 
a. Septik abortus
b. Akut lenfoblastik lösemi
c. Meningokoksemi
d. Ciddi yanıklar
e. Pankreas karsinomları

Yanıt: B
Sepsis, ağır yanıklar, meningokoksemi ve pankreas karsinomu trombüs gelişim riskini arttıran nedenlerdir. ALL trombüs oluşumuna yol açmaz. Kemik iliği infiltrasyonu sonucunda pansitopeniye yol açarak, kanama riskini arttırır.

77. Aşağıdaki anemi tiplerinden hangisinde eritrositlerde makrositik, makroovalositik değişiklikler, nötrofillerde irileşme ve nükleuslarda hipersegmentasyon görülür? 
a. Orak hücreli anemi
b. Talasemi minör
c. Megaloblastik anemi
d. Demir eksikliği anemisi
e. Herediter sferositozis

Yanıt: C
Eritrositlerde makrositik değişiklikler ve nötrofillerde irileşme megaloblastik anemi bulgusudur.

78. Aşağıdakilerden hangisi primer hiperparatiroidizme en sık yol açar? 
a. Paratiroid adenomu
b. Paratiroid hiperplazisi
c. Paratiroid kanseri
d. Ektopik parathormon salgılayan tümör
e. Kronik böbrek yetmezliği

Yanıt: A
Primer hiperparatiroidizmin en sık nedeni adenom, daha az oranda hiperplazi ve çok nadiren karsinomdur. Sekonder hiperparatiroidizmin en sık nedeni ise kronik böbrek yetmezliğidir. Ektopik hormon salgılayarak hiperparatiroidizm yapan tümörler akciğerin skuamöz hücreli karsinomu, over ve meme karsinomları, böbrek karsinomu ile erişkin T hücreli lösemi/lenfomasıdır.

79. Aşağıdaki akciğer hastalıklarından hangisinin morfolojik açıdan değerlendirilmesinde Reid indeksinden yararlanır? 
a. Bronşiektazi
b. Kronik bronşit
c. Bronşial astım
d. Amfizem
e. Atelektazi

Yanıt: B
Reid indeksi, müköz gland tabakasının bronş duvarı kalınlığına oranıdır. Kronik bronşitte müköz glandlar artınca Reid indekside artar. Astımda da müköz glandlar çoğalır ama inflamasyon ve ödem nedeni ile duvar kalınlığıda arttığı için, Reid indeksi değişmez.

80. Aşağıdakilerden hangisi multipl myelomun tipik bulgularından değildir? 
a. Böbrek yetmezliği
b. Amiloidozis
c. Bence Jones proteinemisi
d. Hipokalsemi
e. Monoklonal gamapati

Yanıt: D
Multiple myelomda plazma hücrelerinden açığa çıkan sitokinler kemik yıkımını başlatır. Bu nedenle hiperkalsemi ve metastatik kalsifikasyonlar ortaya çıkar. %6-15 hastada AL yapısında amiloidoz oluşur. Bence Jones proteinleri ve hiperkalsemi böbrek tübül hücrelerini zedeleyerek böbrek yetmezliğine yol açabilir. En sık ölüm sebebi enfeksiyon; ikinci olarak myelom böbreğidir.