1- Aşağıdakilerden hangisi myeloproliferatif hastalıklardan biri değildir?

a- Kronik myeloid lösemi 
b- Esansiyel trombositemi 
c- Polisitemia vera
d- Primer myelofibrozis
e- Kronik lenfositik lösemi

2- Alport sendromunun ilk semptomu aşağıdakilerden hangisidir?

a- Sağırlık 
b- Görme bozukluğu 
c- Hematüri 
d- Ödem 
e- Olfaktor sinir atrofisi

3- Amiloidozlu hastada, amiloidin böbrekte ilk birikim yeri neresidir?

a- Subendotelial 
b- Subepitelial 
c- Mezengial 
d- Subendotelial ve subepitelial 
e- Bazal membran

4- Aşağıdaki depo hastalıklarından hangisi b-glukoserebrozidaz eksikliği sonucu oluşur?

a- Pompe hastalığı
b- Tay-Sachs hastalığı
c- Gaucher hastalığı 
d- Niemann-Pick hastalığı 
e- Fukozidoz

5- 25 yaş altı kadınlarda en sık görülen over tümörü aşağıdakilerde hangisidir?

a- Kistik teratom 
b- Endodermal sinüs tümörü 
c- Koriokarsinom 
d- Disgerminom 
e- Granüloza hücreli tümör

6- Aşağıdaki lezyonlarda hangisinin radial büyüme fazı yoktur?

a- Yüzeyel yayılan maliğn melanom 
b- Lentigo maliğn melanom 
c- Akral lentiginöz melanom 
d- Nodüler melanom 
e- İğsi hücreli melanom

7- Aşağıdaki cilt hastalıklarından hangisi enfeksiyöz hepatit ile ilişkilidir?

a- Kontakt dermatit 
b- Kutanöz nekrotizan vaskülit 
c- Dermatitis herpetiformis 
d- Sarkoidoz 
e- Epidermolizis büllöza

8- Organ transplantasyonu yapılan hastalarda sıklığında artış beklenmez?

a- CMV pnömonisi
b- Skuamöz hücreli karsinom
c- Kaposi sarkomu
d- Maliğn melanom
e- Maliğn lenfoma

9- Aşağdakilerden hangisi kronik obstrüktif akciğer hastalıklarından biri değildir?

a- Kronik bronşit
b- Bronşiektazi 
c- Astım 
d- Amfizem 
e- İntersisyel fibrozis

10- Aşağıdaki tümörlerden hangisi sıklıkla tüberoskleroz ile ilişkilidir?

a- Serebellar hemanjioblastom 
b- Menenjiom 
c- Renal hücrel karsinom 
d- Böbrekde anjiyomyolipom 
e- Nörofibromatozis

1- Aşağıdakilerden hangisi myeloproliferatif hastalıklardan biri değildir?

a- Kronik myeloid lösemi 
b- Esansiyel trombositemi 
c- Polisitemia vera
d- Primer myelofibrozis
e- Kronik lenfositik lösemi

2- Alport sendromunun ilk semptomu aşağıdakilerden hangisidir?

a- Sağırlık 
b- Görme bozukluğu 
c- Hematüri 
d- Ödem 
e- Olfaktor sinir atrofisi

3- Amiloidozlu hastada, amiloidin böbrekte ilk birikim yeri neresidir?

a- Subendotelial 
b- Subepitelial 
c- Mezengial 
d- Subendotelial ve subepitelial 
e- Bazal membran

4- Aşağıdaki depo hastalıklarından hangisi b-glukoserebrozidaz eksikliği sonucu oluşur?

a- Pompe hastalığı
b- Tay-Sachs hastalığı
c- Gaucher hastalığı 
d- Niemann-Pick hastalığı 
e- Fukozidoz

5- 25 yaş altı kadınlarda en sık görülen over tümörü aşağıdakilerde hangisidir?

a- Kistik teratom 
b- Endodermal sinüs tümörü 
c- Koriokarsinom 
d- Disgerminom 
e- Granüloza hücreli tümör

6- Aşağıdaki lezyonlarda hangisinin radial büyüme fazı yoktur?

a- Yüzeyel yayılan maliğn melanom 
b- Lentigo maliğn melanom 
c- Akral lentiginöz melanom 
d- Nodüler melanom 
e- İğsi hücreli melanom

7- Aşağıdaki cilt hastalıklarından hangisi enfeksiyöz hepatit ile ilişkilidir?

a- Kontakt dermatit 
b- Kutanöz nekrotizan vaskülit 
c- Dermatitis herpetiformis 
d- Sarkoidoz 
e- Epidermolizis büllöza

8- Organ transplantasyonu yapılan hastalarda sıklığında artış beklenmez?

a- CMV pnömonisi
b- Skuamöz hücreli karsinom
c- Kaposi sarkomu
d- Maliğn melanom
e- Maliğn lenfoma

9- Aşağdakilerden hangisi kronik obstrüktif akciğer hastalıklarından biri değildir?

a- Kronik bronşit
b- Bronşiektazi 
c- Astım 
d- Amfizem 
e- İntersisyel fibrozis

10- Aşağıdaki tümörlerden hangisi sıklıkla tüberoskleroz ile ilişkilidir?

a- Serebellar hemanjioblastom 
b- Menenjiom 
c- Renal hücrel karsinom 
d- Böbrekde anjiyomyolipom 
e- Nörofibromatozis

Sayfa 2

11- Aşağıdakilerden hangisi tümör süpresör gendir?

a- ras
b- abl 
c- ret 
d- myc 
e- Rb

12- Ülseratif kolitte en sık tutulan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

a- Çekum 
b- Çıkan kolon 
c- İnen kolon 
d- Transvers kolon 
e- Rektum

13- Tip I multiple endokrin neoplazi (MEN) aşağıdaki bölgelerden hangilerini tutar?

a- Hipofiz, pankreas, paratiroid 
b- Hipofiz, adrenal gland, tiroid 
c- Pankreas, adrenal gland, paratiroid 
d- Adrenal gland, parotis, paratiroid 
e- Paratiroid, tiroid, parotis

14- Serbest radikaller aşağıdaki tabloların hangisinin patogenezinde rol oynar?

a- Diffüz alveol hasarı 
b- Sarkoidoz 
c- Hipersensitivite pnömonisi 
d- Tüberküloz 
e- Kronik bronşit

15- Aşağıdakilerden hangisi parsiyel molün özelliğidir?

a- Genellikle maternal ve paternal kromozom içerir.
b- Fetal gelişme görülmez.
c- Genellikle diploiddir.
d- Yaklaşık %25 olguda koriokarsinoma dönüşür.
e- Tüm villuslar anormaldir.

16- Cyclin D-1 geni aşağıdakilerden hangisinin patogenezinde spesifik rol oynar?

a- Mantle hücreli lenfoma 
b- Kronik myeloid lösemi 
c- Mikozis fungoides 
d- Lenfomatoid papülozis 
e- Polisitemia vera

17- Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisinin komponentlerinden biri değildir?

a- Aort koarktasyonu 
b- Aortun dekstrapozisyonu ve ata binen aorta 
c- Ventriküler septal defekt 
d- Sağ ventrikül hipertrofisi 
e- Pulmoner stenoz

18- Apoptoz ile ilişkili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a- Karaciğer güve yeniği nekrozunda apoptoz temel mekanizmadır. 
b- bcl-2 ekspresyonu apoptozu engeller. 
c- Kalsiyum iyonlarının hücreye girmesi apoptozu tetikleyen nedendir. 
d- Liken planda görülen Civatte cisimcikleri apoptotiktir. 
e- Eritroblastlar kemik iliğnden salınırsa apoptoza uğrar.

19- Peutz-Jeghers sendromu ile lişkili olan over tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

a- Berrak hücreli karsinom
b- Jüvenil granüloza hücreli tümör
c- Disgerminom 
d- Matür kistik teratom 
e- Seks kord-stromal tümör

20- Maliğn tümörün, metastazdan sonra, en önemli tanı kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

a- Pleomorfizm 
b- Lokal invazyon 
c- Mitotik aktivite 
d- Nekroz 
e- Büyüme hızı

Cevap Anahtarı bir sonraki sayfada...

Cevap anahtarı

Cevap Anahtarı :

1- e
2- c
3- c
4- c
5- a
6- d
7- b
8- d
9- e
10- d
11- e
12- e
13- a
14- a
15- a
16- a
17- a
18- c
19- e
20- b