1)    Hangi tip atelektazi geri dönüşümsüzdür?
a)    Rezorpsiyon
b)    Kompresyon
c)    Kontraksiyon
d)    Mikro atelektazi
e)    Hepsi

2)    Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı oluşan atelektazi hangi tiptedir?
a)    Rezorpsiyon
b)    Kompresyon
c)    Kontraksiyon
d)    Mikro atelektazi
e)    Hepsi

3)    Curshmann spiralleri, Charcot – Leyden kristalleri hangisinde görülür?
a)    Bronşiektazi
b)    Amfizem
c)    Astım
d)    Pnömoni
e)    Küçük hücreli karsinom

4)    Genç erişkinde en sık spontan pnömotoraks nedeni hangisidir?
a)    Bronşiektazi
b)    Eksternsek astım
c)    Kronik bronşit
d)    Distal asiner amfizem
e)    Panasiner amfizem

5)    Goblet hücre metaplazisi, skuamöz metaplazi, mukus salgılayan bezlerde büyüme ve Reid indeksi artışı hangisinde görülür?
a)    Amfizem
b)    İntrensek astım
c)    Kronik bronşit
d)    Bronşiektazi
e)    Yassı epitel hücreli karsinom

6)    ARDS’de ön planda olan hangisidir?
a)    Goblet  hücre metaplazisi
b)    Diffüz alveoler hasar
c)    Skuamöz metaplazi
d)    Bronşiollerde kalıcı dilatasyon
e)    Reid indeksinde artış

7)    Sarkoidoz için yanlış olan hangisidir?
a)    Tip IV hipersensitiviteye benzer
b)    Cilt, göz ve tükrük bezleri tutulabilir
c)    3/4  olguda dalakda mikroskobik lezyon vardır
d)    Hiperkalsemi olabilir
e)    Kazeifiye granülomlar izlenir

8)    Klinik ve histolojik olarak tüberkülozu en iyi taklit eden hangisidir?
a)    Viral pnömoni
b)    Pmononisistis karini enf.
c)    Histoplazmozis
d)    Kandida enfeksiyonu
e)    Aktinomices enfeksiyonu

9)    Alveoler makrofajlar içinde karakteristik intranükleer inklüzyon oluşturan etken hangisidir?
a)    Histoplazma
b)    Kandida
c)    Aktinomices
d)    Sitomegalovirus
e)    Strep. Pnömonia

10)    3-4 cm. çapında sferik bir lezyon olup olgun kıkırdak, yağ, fibröz doku, damarlardan oluşan ve radyografide karsinom ile karışan akciğer lezyonu hangisidir?
a)    Koristom
b)    Heterotopi
c)    Hamartom
d)    Papillom
e)    Fibrom


1)    Hangi tip atelektazi geri dönüşümsüzdür?
a)    Rezorpsiyon
b)    Kompresyon
c)    Kontraksiyon
d)    Mikro atelektazi
e)    Hepsi

2)    Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı oluşan atelektazi hangi tiptedir?
a)    Rezorpsiyon
b)    Kompresyon
c)    Kontraksiyon
d)    Mikro atelektazi
e)    Hepsi

3)    Curshmann spiralleri, Charcot – Leyden kristalleri hangisinde görülür?
a)    Bronşiektazi
b)    Amfizem
c)    Astım
d)    Pnömoni
e)    Küçük hücreli karsinom

4)    Genç erişkinde en sık spontan pnömotoraks nedeni hangisidir?
a)    Bronşiektazi
b)    Eksternsek astım
c)    Kronik bronşit
d)    Distal asiner amfizem
e)    Panasiner amfizem

5)    Goblet hücre metaplazisi, skuamöz metaplazi, mukus salgılayan bezlerde büyüme ve Reid indeksi artışı hangisinde görülür?
a)    Amfizem
b)    İntrensek astım
c)    Kronik bronşit
d)    Bronşiektazi
e)    Yassı epitel hücreli karsinom

6)    ARDS’de ön planda olan hangisidir?
a)    Goblet  hücre metaplazisi
b)    Diffüz alveoler hasar
c)    Skuamöz metaplazi
d)    Bronşiollerde kalıcı dilatasyon
e)    Reid indeksinde artış

7)    Sarkoidoz için yanlış olan hangisidir?
a)    Tip IV hipersensitiviteye benzer
b)    Cilt, göz ve tükrük bezleri tutulabilir
c)    3/4  olguda dalakda mikroskobik lezyon vardır
d)    Hiperkalsemi olabilir
e)    Kazeifiye granülomlar izlenir

8)    Klinik ve histolojik olarak tüberkülozu en iyi taklit eden hangisidir?
a)    Viral pnömoni
b)    Pmononisistis karini enf.
c)    Histoplazmozis
d)    Kandida enfeksiyonu
e)    Aktinomices enfeksiyonu

9)    Alveoler makrofajlar içinde karakteristik intranükleer inklüzyon oluşturan etken hangisidir?
a)    Histoplazma
b)    Kandida
c)    Aktinomices
d)    Sitomegalovirus
e)    Strep. Pnömonia

10)    3-4 cm. çapında sferik bir lezyon olup olgun kıkırdak, yağ, fibröz doku, damarlardan oluşan ve radyografide karsinom ile karışan akciğer lezyonu hangisidir?
a)    Koristom
b)    Heterotopi
c)    Hamartom
d)    Papillom
e)    Fibrom

Sayfa 2

11)    Bronş ve alveol duvarlarında ilerleyerek yayılan, iyi diferansiye ve nispeten iyi prognozlu tümör hangisidir?
a)    Yassı epitel hücreli karsinom
b)    Bronkoalveoler karsinom
c)    Küçük hücreli karsinom
d)    Karsinoid tümör
e)    Adenokarsinom

12)    NSE, kromogranin A gibi nöroendokrin belirleyiciler hangisinde belirlenebilir?
a)    Skuamöz karsinom
b)    Küçük hücreli karsinom
c)    Adenokarsinom 
d)    Büyük hücreli karsinom
e)    Bronkioloalveoler karsinom

13)    En kötü prognozlu olan hangisidir?
a)    Karsinoid tümör
b)    Adenokarsinom
c)    Skuamöz karsinom
d)    Küçük hücreli karsinom
e)    Büyük hücreli karsinom

14)    DIC hangisinde en sıktır?
a)    Karsinoid tümör
b)    Adenokarsinom
c)    Skuamöz karsinom
d)    Küçük hücreli karsinom
e)    Mezotelyoma

15)    Hangisi nöroendokrin hücrelerden gelişir?
a)    Karsinoid tümör
b)    Adeno Ca
c)    Skuamöz Ca
d)    Mezotelyoma
e)    Bronkioloaveoler Ca

16)    Silikozis ile ilişkili olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Bronkojenik karsinom
b)   Tüberküloz
c)    Pulmoner fibrozis
d)    Amfizem
e)    Pulmoner kalsifikasyon

17)    47 yaşında erkek hastada progresif dispne var. Radyolojide bilateral diffüz ince nodüler infltrat var. Pulmoner fonksiyonlar gaz diffüzyonu bozulmuştur. Mikroskobik incelemede fibrotik nodüller belirleniyor. Ön planda hangisini düşünürsünüz?
a)    Antrakoz
b)    Silikozis
c)    Çiftçi akciğeri
d)    Kuş besleyici akciğerleri
e)    Asbestozis

18)    Aşağıdakilerden hangisi silikozis tanısını destekler?
a)    Mikroorganizmaların gösterilmesi
b)    Polarize mikroskobi
c)    Ferruginöz cisimciklerin gösterilmesi
d)    Rutin hematoksilen – eozin boyası
e)    Diğer özel boyalar

19)    Ateroskleroz gelişiminde risk faktörü olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL)
b)    Düşük dansiteli lipoprotein (LDL)
c)    Çok düşük danseteli lipoprotein (VLDL)
d)    Kolesterol
e)    Trigliserid

20)    Mitral valv prolapsusunun özelliği olmayan hangisidir?
a)    Arka kapak yaprağının her zaman tutulumu
b)    Klinik olarak midsistolik lik duyulur
c)    Orta – ağır derecede mitral stenoz oluşturur
d)    Kapak yapraklarında miksomatöz dejenerasyon
e)    Genç kadınlarda daha sıktır

Sayfa 3

21)    Parasinüzit ile ilişkili  bronşiektazide aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a)    Kistik fibrozis
b)    Kartagener sendromu
c)    Agamaglobulinemi
d)    AIDS
e)    Boğmaca enfeksiyonu sonrası

22)    Aterosklerotik anevrizma en sık hangi tiptedir?
a)    Mikotik
b)    Fusiform
c)    Berry
d)    Dissekan
e)    Hiçbiri

23)    Küçük hücreli akciğer karsinomunda en uygun tedavi yöntemi hangisidir?
a)    Lobektomi ve radyasyon
b)    Lobektomi ve kemoterapi
c)    Lobektomi, kemoterapi ve radyasyon
d)    Kemoterapi ve radyasyon
e)    Yalnızca kemoterapi

24)    Küçük hücreli akciğer karsinomunu tanısının desteklenmesinde immunhistokimya yöntemi ile hangisinin pozitif boyanması gerekir?
a)    Desmin
b)    S – 100
c)    Musikarmen
d)    Kromogranin 
e)    Vimentin

25)    25 yaşında bir erkekde öksürük, dispne hemoptizi, hematüri, hafif proteinürini belirleniyor. İmmünfloresan incelemsinde Ig ve C3’ün lineer birikim oluşturduğu görülüyor. En olası tanı hangisidir?
a)    Lipoid nefroz
b)    Herediter nefrit
c)    Goodpasture sendromu
d)    Wegener granülomatozu
e)    Mezenjioproliferatif glomerülonefrit

26)    55 yaşında sigara içen birinde akciğerde hilar kitle belirleniyor. Kesitlerinde küçük, yuvarlak hücreli, maliğn tümör görülüyor. En olası tanı hangisidir?
a)    Maliğn lenfoma
b)    Küçük hücreli karsinom
c)    Büyük hücreli karsinom
d)    Skuamöz hücreli karsinom
e)    Bronşial karsinoid

27)    Abdominal aort anevrizmasının en sık nedeni hangisidir?
a)    Sifilis
b)    Vaskülit
c)    Kistik medial nekroz
d)    Aterosklerozis
e)    Aort duvarında konjenital zayıflama

28)    Mitral kapak yaprağında büyük, düzensiz ve kolay parçalanan bir vejetasyon görüldüğünde ön planda aşağıdakilerden hangisinin düşünürsünüz?
a)    Akut romatizmal valvülit
b)    Sifilitik valvulit
c)    Non – bakteriel trombotik endokardit
d)    Mitral kapak kalsifikasyonu
e)    İnfektif endokardit

29)    32 yaşında hipertansiyon tanısı almış bir erkek hasta görme bulanıklığı, konvülsiyonlar ile başvuruyor. Tansiyonu 220/150 olarak ölçülüyor. Fundoskopi ile papilödemi belirleniyor. Bu hastanın böbreklerinde karakteristik makroskobik görüntü aşağıdakilerden hangisidir?
a)    İnce granülarite
b)    Kaba granülarite
c)    Pire ısırığı  görünümü
d)    Multikistik görünüm
e)    Mum benzeri görünüm

30)    Bu hastanın böbrek kesitlerinde en karakteristik  mikroskobik bulgu hangisidir?
a)    Hyalen arterioloskleroz
b)    Noduler glomerüloskleroz
c)    Diffüz glomerüloskleroz
d)    Hiperplastik arterioloskleroz
e)    Arterionefroskleroz

Sayfa 4

31)    Akciğerde apeksi hilusa bakan koyu kırmızı, iyi sınırlı, kama şeklinde bir alan görüldüğünde en olası tanı hangisidir?
a)    Bronkopnömoni
b)    Akciğer apsesi
c)    Periferik adenokarsinom
d)    Pulmoner infarktüs
e)    Pulmoner atelektazi

32)    Fibrinöz perikardit en sık aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a)    Viral perikardit
b)    Konjestif kardiomyopati
c)    Hipertansif kalp hastalığı
d)    Akut romatizmal kardit
e)    Sifilitik kalp hastalığı

33)    Aşağıdakilerden hangisi bu hastalık için karakteristiktir?
a)    Langerhans hücreleri
b)    Plazma hücreleri
c)    Asteroid cisimcikleri
d)    Kazeöz nekroz
e)    Aschoff cisimcikleri

34)    Mac Callum plakları en sık nereye yerleşir?
a)    Sağ atrium
b)    Sol atrium
c)    Sağ ventrikül
d)    Sol ventrikül
e)    Perikard

35)    Glomerül ve damar duvarlarında IgA birikimi ile karakterli vaskülit hangisidir?
a)    Kawasaki hastalığı
b)    Buerger hastalığı
c)    Poliarteritis nodoza
d)    Temporal arterit
e)    Henoch – Schönlein vasküliti

36)    Çocukluk çağında MI oluşturarak ölüme yol açabilen hangisidir?
a)    Kawasaki hastalığı
b)    Buerger hastalığı
c)    Poliarteritis nodoza
d)    Dev hücreli temporal arterit
e)    Wegener granülomatozu

37)    Mac Callum cisimleri hangisinde görülür?
a)    ARA
b)    Marantik endokardit
c)    Liebman – Sachs endokarditi
d)    Bakteriyel endokardit
e)    Hiçbiri

38)    Miksoma en sık nerede yerleşir?
a)    Sağ atrium
b)    Sol atrium
c)    Sağ ventrikül
d)    Sol ventrikül
e)    Aort kapağı

39)    Akut romatizmal ateşde görülen nekroz hangi tiptedir?
a)    Koagülasyon
b)    Kazeifikasyon
c)    Likefaksiyon
d)    Fibrinoid
e)    Gangrenöz

40)    Hangisinde HBSAg pozitif olabilir?
a)    Dev hücreli arterit
b)    Takayasu hastalığı
c)    PAN
d)    Wegener granülomatozu
e)    Kawasaki hastalığı

Sayfa 5

41)    Lenfadenopati, deri ve mukozada eritemler ile sıklıkla koroner damarlarda vaskülit hangisinde görülür?
a)    Dev hücreli arterit
b)    Takayasu hastalığı
c)    PAN
d)    Wegener granülomatozu
e)    Kawasaki hastalığı

42)    Pnömoni, sinüzit, glomerulopati, granulomatöz inflamasyonla karakterli olan hangisidir?
a)    Dev hücreli arterit
b)    Takayasu hastalığı
c)    PAN
d)    Wegener granülomatozu
e)    Kawasaki hastalığı

43)    Subaraknoid kanamanın en önemli sebebi hangisidir?
a)    AV fistül
b)    PAN
c)    Berry anevrizması
d)    Takayasu hastalığı
e)    Dev hücreli arterit

44)    Hangisi ateroskleroz komplikasyonudur?
a)    Anevrizma
b)    İnfaktüs
c)    Rüptür
d)    Trombüs ve emboli
e)    Hepsi

45)    Farklı evredeki lezyonların birarada görüldüğü vaskülit hangisidir?
a)    Dev hücreli arterit
b)    Takayasu
c)    PAN
d)    Lökositoklastik vaskülit
e)    Kawasaki hastalığı

46)    Çocukluk çağında en sık görülen primer kalp tümörü hangisidir?
a)    Miksom
b)    Lipom
c)    Rabdomyom
d)    Elastofibrom
e)    Anjiosarkom

47)    MI’da koagülasyon nekrozu ışık mikroskobu ile ne zaman görülebilir?
a)    1-2 saat sonra
b)    3 saat sonra
c)    8-12 saat sonra
d)    24 saat sonra
e)    3 gün sonra

48)    Elektron mikroskobu ile MI’da hücre ölümü ilk ne zaman görülebilir?
a)    30 dakika
b)    2 saat sonra
c)    12 saat sonra
d)    24 saat sonra
e)    3 gün sonra

49)    Akut romatizmal karditin bulgusu hangisidir?
a)    Councilman cisimcikleri
b)    Russel cisimciği
c)    Aschoff cisimciği
d)    Mallory cisimciği
e)    Gamna – Gandi cisimciği

50)    Kronik iskemik kalp hastalığında hangisi görülmez?
a)    Myokardial fibrozis
b)    Fibrokalsifik kapak lezyonları
c)    Dağınık küçük skarlar
d)    Endokardial fibroelastaz
e)    Koroner arter sklerozu

Sayfa 6

51)    Kapak komissuralarında füzyon hangisinde görülür?
a)    Non – bakteriel trombotik endokardit
b)    Kronik romatizmal  kalp hastalığı
c)    Akut endokardit
d)    Subakut endokardit
e)    Libman – Sacks endokardit

52)    Kalp kapaklarında her iki yüzünde vejetasyonlar hangisinde görülür?
a)    ARA
b)    Akut endokardit
c)    Libman – Sacks endokardit
d)    Subakut endokardit
e)    Trombotik endokardit (marantik)

53)    Myokard enfarktüsü riskini en fazla azaltan hangisidir?
a)    Sigaranın bırakılması
b)    Postmenapozal östrojen replasmanı
c)    Hafif derecede alkol alımı
d)    Ekzersiz 
e)    Düşük dozda aspirin

54)    Aşağıdakilerden hangisi en sık kan akımında tıkanıklık, emboli ve  ateş, kilo kaybı, anemi gibi bulguları oluşturur?
a)    Akciğerin skuamöz hücreli karsinomu
b)    Lökositoklastik vaskülit
c)    Kardiak fibrom
d)    Kardiak rabdomyom
e)    Kardiak miksom

55)    Valvüler vejetasyon en az hangisi ile ilişkilidir?
a)    Maliğnite
b)    İskemik kalp hastalığı
c)    Sistemik lupus eritematozus
d)    Konjenital kalp hastalığı
e)    İntravenöz uyuşturucu kullanımı

56)    Sağ ventrikül hipertrofisi en az hangisi ile ilişkilidir?
a)    Ventriküler septal defekt
b)    Atrial septal defekt
c)    Uzun süreli KOAH
d)    Triküspid stenozu
e)    Fallot tetralojisi

57)    Vaskülitlerle ilişkili olarak doğru olmayan hangisidir?
a)    Kawasaki hastalığı - koroner arterit
b)    Poliarteritis nodoza - hepatitis B antijenemisi
c)    Wegener granulomatozisi - Reynaud fenomeni
d)    Takayasu arteriti - üst ekstremitede nabızsızlık
e)    Tromboanjiitis obliterans - sigara içen erkekte gangrenöz parmaklar

58)    Aterosklerozda, fibröz yağlı plak oluşumunda en az etkili faktör hangisidir?
a)    Monosit ve makrofajlar
b)    Trombosit türevi büyüme faktörü (PDGF)
c)    Serbest radikal hasarı
d)    Düz kas hücreleri
e)    Nötrofiller

59)    Aşağıdakilerden hangisinde tipik olarak fenestre kapillerler bulunur?
a)    Akciğer
b)    Karaciğer
c)    Kas
d)    Endokrin glandlar
e)    Santral sinir sistemi

60)    Endotel hücrelerinin özelliği olmayan hangisidir?
a)    Keratin filamanları
b)    Koagulasyon faktörü içermeleri
c)    Kan - beyin barierinin elemanı olmaları
d)    Anjiotensin I'i anjiotensin II'ye çevirmeleri
e)    Gap junction içermeleri

Sayfa 7

61)    52 yaşında bir hasta penisilin kullanım öyküsü ve alt ekstremitelerde palpe edilebilen eritmatöz lezyonlar ile başvuruyor. Lezyonları aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili olabilir?
a)    Wegener granülomatozu
b)    Poliarteritis nodoza
c)    Dev hücreli arterit
d)    Lökositoklastik vaskülit
e)    Kawasaki hastalığı

62)    Hiperkolesterolemi aşağıdakilerden en az hangisi ile ilişkilidir?
a)    Minimal lezyon hastalığı
b)    Ekstrahepatik safra yolu tıkanıklığı
c)    Diabetes mellitus
d)    Primer bilier siroz
e)    Alkole bağlı karaciğer yağlanması

63)    72 yaşında bir erkek ani karın ağrısı ile başvuruyor. Hastada hipotansiyon ve karında pulsatil bir kitle var. Bu hastalığa yol açan mekanizma en sık hangisidir?
a)    Neoplazik bir lezyon
b)    Elastik doku parçalanması
c)    Ateroskleroz
d)    Enfeksiyon
e)    İmmünolojik reaksiyon

64)    Aşağıdakilerden hangisi direkt olarak mitral ve triküspit kapakların serbest kenarlarına tutunur?
a)    Papiller kaslar
b)    Korda tendinea
c)    Pektinat kaslar
d)    Trabeküla karnea
e)    Semilüner nodüller

65)    Anitschkow hücreleri hangi kalp patolojisi için tipiktir?
a)    SLE  endokarditi
b)    Akut romatizmal ateş
c)    İnfektif endokardit
d)    Miksoma
e)    Hipertrofik kardiomyopati

66)    Aşağıdakilerden hangisi akut transmural myokard enfarktüsünde beklenen komplikasyonlardan değildir?
a)    Mitral yetmezlik
b)    Mural trombüs
c)    Seröz perikardit
d)    Periferik emboli
e)    Ventriküler anevrizma

67)    Aşağıdakilerden hangisinde  c -ANCA pozitifliği tanıda yardımcıdır?
a)    PAN
b)    Churg - Strauss sendromu
c)    Wegener granülomatozisi
d)    Takayasu arteriti
e)    Temporal arterit

68)    Aort anevrizmalarının en sık nedeni hangisidir?
a)    Sifilis
b)    Ateroskleroz
c)    Mikotik enfeksiyonlar 
d)    Travma
e)    Doğumsal defektler

69)    Aşağıdakilerden hangisi granülomatöz vaskulit oluşturmaz? 
a)    Temporal arterit
b)    Takayasu arteriti
c)    Churg - Strauss sendromu
d)    Wegener granülomatozisi
e)    Kawasaki hastalığı

70)    28 yaşında, 6 hafta önce doğum yapmış bir kadında halsizlik, akşamları ayaklarında şişme şikayetleri var. Göğüs radyografisinde kardiomegali ve pulmoner ödem belirleniyor. En olası tanı hangisidir?
a)    Toksik kardiopati
b)    Restriktif kardiomyopati
c)    Pulmoner valvüler hastalık
d)    Konjestif kardiomyopati (dilate)
e)    Hipertrofik kardiomyopati

Sayfa 8

71)    Kalbinde rabdomyom bulunan genç bir hastada aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?
a)    Mental retardasyon
b)    Trizomi
c)    Doğumda tek umblikal arter
d)    Bacakda rabdomyosarkom
e)    Cafe'au lait lekeleri

72)    Aşağıdakilerden hangisinde akciğer metastazı en sıktır?
a)    Koriokarsinom
b)    Serviks karsinomu
c)    Kolorektal karsinom
d)    Prostat karsinomu
e)    Mide karsinomu

73)    Akciğerde sıklıkla apse oluşturan ve kızamık, grip gibi hastalıklarda sıklıkla sekonder akciğer invazyonu yapan etken hangisidir?
a)    Streptokokkus pnömonia
b)    Pseudomonas aureginoza
c)    Stafilakokkus aureus
d)    Aktinomiçes israeli
e)    Aspergillus fumigatus

74)    Çocukluk çağında Warthin - Finkeldey multinükleer dev hücreleri içeren pnömoni oluşturan etken hangisidir?
a)    Kızamık
b)    Kızamıkçık
c)    Su çiçeği
d)    Rinovirüs
e)    Sitomegalovirüs

75)    65yaşında karın ağrısı ve kilo kaybı olan bir kadında sağ  tarafta hemorajik plevral effüzyon gelişiyor. Sitolojik incelemede maliğn hücre kümeleri, CA-125 pozitifliği belirleniyor. En olası tanı hangisidir?
a)    Metastatik  pankreas karsinomu
b)    Mezotelioma
c)    Meig's sendromu
d)    Metastatik over kistadenokarsinomu
e)    Metastatik meme karsinomu

76)    Aşağıdakilerden hangisinde 3g/dl altında protein ve çok az inflamatuar hücre içeren plevral effüzyon gelişir?
a)    Konjestif kalp yetmezliği
b)    Akut pankreatit
c)    Metastatik meme karsinomu
d)    Lobar pnömoni
e)    Pulmoner enfarktüs

77)    Amiodaron ve bleomisin etkisi ile oluşan akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisine benzer?
a)    Progresif sistemik skleroz
b)    Bronşial astım
c)    Aspergillozis
d)    Kronik bronşit
e)    Bronşiektazi

78)    Aşağıdakilerden hangisi akciğerde periferik alanlar yerine santral bölgede yerleşir?
a)    Adenokarsinom
b)    Pulmoner infarktüs
c)    Küçük hücreli karsinom
d)    Gon foküsü
e)    Paraseptal amfizem

79)    Pnömotoraksta izlenen atelektazi hangi formdadır?
a)    Kompresyon atelektazisi
b)    Kontraksiyon atelektazisi
c)    Rezorpsiyon atelektazisi
d)    Skar atelektazisi
e)    Mikro atelektazi

80)    Mikroatelektazi nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Hava yollarında tıkanıklık
b)    Pnömotoraks
c)    Sürfaktan kaybı
d)    Lokal fibrozis
e)    Asit nedeni ile diafragmanın yükselmesi

Sayfa 9

81)    Aşağıdakilerden hangisi restriktif tipte akciğer hastalığı değildir?
a)    Pnömokonyoz
b)    Sarkoidoz
c)    İdiopatik pulmoner fibrozis
d)    Kronik bronşit
e)    Respiratuar distress sendromu

82)    Hangisi pulmoner hemoraji oluşturmaz?
a)    Goodpasture sendromu
b)    İdiopatik pulmoner hemosiderozis
c)    SLE
d)    PAN
e)    Wegener granülomatozisi

83)    Aşağıdaki akciğer tümörlerinden hangisi elektron mikroskobisinde nörosekretuar granüller içerir?
a)    Bronkioloalveoler karsinom
b)    Skuamöz karsinom
c)    Büyük hücreli indiferansiye karsinom
d)    Bronşial karsinoid
e)    Adenokarsinom

84)    Aşağıdakilerden hangisi primer akciğer karsinomunda lokal yayılım etkisi olmayıp sistemik etki sonucunda gelişir?
a)    Ses kabalaşması
b)    Perikardial effüzyon
c)    Endojen lipid pnömonisi
d)    Solid  gıdaların yutulmasında güçlük
e)    Hiperkalsemi

85)    Alveolit hangisinin prekürsör lezyonudur?
a)    Bronkopnömoni
b)    Bal peteği akciğer (Hamman-Rich) 
c)    Sarkoidoz
d)    Bronkioloalveolar karsinom
e)    Goodpasture sendromu

86)    Akciğerdeki bir partikül mukusun silialarca hareket ettirilmesi ile temizlenir. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde bu olay gerçekleşmez?
a)    Alveol
b)    Nazofarinks
c)    Trakea
d)    Büyük bronşlar
e)    Terminal bronşiol

87)    Situs inversus, rekürren sinopulmoner enfeksiyonlar ve infertilitesi olan bir hastada bunlardan sorumlu olan en olası mekanizma hangisidir?
a)    Hümoral immünite defekti
b)    İmmun kompleks hastalığı
c)    Siliaların yapısı ve fonksiyonunda defekt
d)    Hücresel immünite defekti
e)    Ekzokrin salgı defekti

88)    Kistik fibrozisli hastalarda en sık ölüm nedeni hangisidir?
a)    Akut ve kronik pulmoner enfeksiyonlar
b)    Pulmoner enfarktüs
c)    Kor pulmonale
d)    Sol kalp yetmezliği 
e)    Bronşiektazi

89)    Aşağıdaki karsinomlardan hangisi periferik skar dokusu ile ilişkili olabilir?
a)    Küçük hücreli karsimon
b)    Skuamöz hücreli karsinom
c)    Büyük hücreli karsinom
d)    Bronşial karsinoid
e)    Adenokarsinom

90)    Aşağıdakilerden hangisi respiratuar bronşiollerde bulunur?
a)    Glandlar ve silia
b)    Goblet hücreleri ve silia
c)    Düz kas ve silia
d)    Düz kas ve kıkırdak
e)    Elastik lifler ve goblet hücreleri

Cevap Anahtarı

CEVAP ANAHTARI

1-C 21-B 41-E 61-D 81-D
2-A 22-B 42-D 62-E 82-D
3-C 23-D 43-C 63-C 83-D
4-D 24-D 44-E 64-B 84-E
5-C 25-C 45-C 65-B 85-B
6-B 26-B 46-C 66-C 86-A
7-E 27-D 47-C 67-C 87-C
8-C 28-E 48-B 68-B 88-A
9-D 29-C 49-C 69-E 89-E
10-C 30-D 50-D 70-D 90-C
11-B 31-D 51-B 71-A  
12-B 32-D 52-C 72-A  
13-D 33-E 53-A 73-C  
14-B 34-B 54-E 74-A  
15-A 35-E 55-B 75-D  
16-A 36-A 56-D 76-A  
17-B 37-A 57-C 77-A  
18-B 38-B 58-E 78-C  
19-A 39-D 59-D 79-A  
20-C 40-C 60-A 80-C