1) Konstriktif  perikarditin karaciğerdeki en belirgin histolojik bulgusu hangisidir?
a) Nötrofilik infiltrasyon
b) Portal lenfosit infiltrasyonu
c) Safra duktus proliferasyonu
d) Santral venül ve sinüzoidlerde dilatasyon
e) Mallory cisimciği

2) Karaciğerde oral kontraseptif kullanımı ile en çok ilişkili olan aşağıdakilerden  hangisidir?
a) Safra duktus adenomu
b) Safra duktus hamartomu
c) Fokal nodüler hiperplazi
d) Hepatoselüler adenom
e) Hepatoselüler karsinom

3) Hangisi hepatik venöz akım tıkanıklığına yol açar?
a) Reye sendromu
b) Crigler – Najjar sendromu
c) Schistosomiasis
d) Budd-Chiari sendromu
e) Rotor sendromu

4) Karaciğer biopsisinde ekstrahepatik tıkanıklık bulgusu olmayan hangisidir?
a) Safra duktus proliferasyonu
b) Köprüleşme nekrozları
c) Portal alanda ödem
d) Safra tıkaçları
e) Portal alanda nötrofiller

5) Alkolik hepatitte sıklıkla görülen hyalen cisimcik hangisidir?
a) Councilman cisimciği
b) Negri cisimciği
c) Mallory cisimciği
d) Michaelis – Gutman cisimciği
e) Rotor cisimciği

6) Neonatal hepatit grubunda yer almayan hangisidir?
a) Galaktozemi
b) Kistik fibrozis
c) Ekstrahepatik bilier atrezi
d) Alfa-1 antitripsin yetmezliği
e) Reye sendromu

7) Diffüz mikrovezküler yağlanma aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Akut viral hepatit
b) Ekinokokkozis
c) Reye sendromu
d) Genetik hemokromatozis
e) Alkolik hepatit

8) Hangisi belirgin nekroz olmadan hepatik yetmezlik oluşturur?
a) Fulmanin viral hepatit
b) CCl4
c) Amanita falloides
d) Halotan
e) Reye sendromu

9) Sirozda oluşan kollajenin  hangi hücreler tarafından üretildiği düşünülmektedir?
a) Kupfer hücreleri
b) Ito hücreleri
c) Hepatositler
d) Sinüzoid endoteli
e) Makrofajlar

10) Hangisi karaciğerde granülom oluşturur?
a) Sulfonamidler
b) Halotan
c) Tetrasiklin
d) Oral kontraseptifler 
e) Anabolik streoidler


1) Konstriktif  perikarditin karaciğerdeki en belirgin histolojik bulgusu hangisidir?
a) Nötrofilik infiltrasyon
b) Portal lenfosit infiltrasyonu
c) Safra duktus proliferasyonu
d) Santral venül ve sinüzoidlerde dilatasyon
e) Mallory cisimciği

2) Karaciğerde oral kontraseptif kullanımı ile en çok ilişkili olan aşağıdakilerden  hangisidir?
a) Safra duktus adenomu
b) Safra duktus hamartomu
c) Fokal nodüler hiperplazi
d) Hepatoselüler adenom
e) Hepatoselüler karsinom

3) Hangisi hepatik venöz akım tıkanıklığına yol açar?
a) Reye sendromu
b) Crigler – Najjar sendromu
c) Schistosomiasis
d) Budd-Chiari sendromu
e) Rotor sendromu

4) Karaciğer biopsisinde ekstrahepatik tıkanıklık bulgusu olmayan hangisidir?
a) Safra duktus proliferasyonu
b) Köprüleşme nekrozları
c) Portal alanda ödem
d) Safra tıkaçları
e) Portal alanda nötrofiller

5) Alkolik hepatitte sıklıkla görülen hyalen cisimcik hangisidir?
a) Councilman cisimciği
b) Negri cisimciği
c) Mallory cisimciği
d) Michaelis – Gutman cisimciği
e) Rotor cisimciği

6) Neonatal hepatit grubunda yer almayan hangisidir?
a) Galaktozemi
b) Kistik fibrozis
c) Ekstrahepatik bilier atrezi
d) Alfa-1 antitripsin yetmezliği
e) Reye sendromu

7) Diffüz mikrovezküler yağlanma aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Akut viral hepatit
b) Ekinokokkozis
c) Reye sendromu
d) Genetik hemokromatozis
e) Alkolik hepatit

8) Hangisi belirgin nekroz olmadan hepatik yetmezlik oluşturur?
a) Fulmanin viral hepatit
b) CCl4
c) Amanita falloides
d) Halotan
e) Reye sendromu

9) Sirozda oluşan kollajenin  hangi hücreler tarafından üretildiği düşünülmektedir?
a) Kupfer hücreleri
b) Ito hücreleri
c) Hepatositler
d) Sinüzoid endoteli
e) Makrofajlar

10) Hangisi karaciğerde granülom oluşturur?
a) Sulfonamidler
b) Halotan
c) Tetrasiklin
d) Oral kontraseptifler 
e) Anabolik streoidler

Sayfa 2

11) Kolestaz oluşturabilen etken hangisidir?
a) Halotan
b) Amanita folloides
c) CC14
d) α - metildopa
e) Klorpromazin

12) Peliozis hepatitise yol açabilen hangisidir?
a) Danazol
b) Halotan
c) CC14
d) Sulfonamidler
e) Sitotoksik ilaçlar

13) Hangisi karaciğerde nekroz oluşturmaz?
a) CC14
b) Amanita folloides 
c) Halotan
d) Tetrasiklin
e) Asetaminofen

14) Otoimmun hepatit için doğru olmayan hangisidir?
a) Kadınlarda sıktır
b) Serum IgG yüksektir
c) %80 olguda otoantikor vardır
d) HLA ile ilişkilidir
e) Siroza dönüşmez

15) Aşağıdakilerden hangisi alkolik hepatitin özelliği değildir?
a) Mallory cisimcikleri görülür
b) Nötrofiller görülür
c) Hepatositlerde demir birikebilir
d) Fibrozis portal alandan başlar
e) 1-2 yıl içinde siroza gider

16) Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde ve pankreasta fibrozis, pseudogut ve atrofik testislerin oluşumuna yol açabilir?
a) Wilson hastalığı
b) Genetik hemokromatozis
c) Alfa-1- antitripsin yetmezliği
d) Hemosideroizis
e) Otoimmun hepatit

17) Klinik ve laboratuar bulguları ile kolestaz belirlenen bir hastanın karaciğer biopsisinde,  portal alanda yoğun lenfosit infiltrasyonu ve duktusların granulomatöz inflamasyonla zedelendiği görülüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Otoimmun hepatit
b) Primer bilier siroz
c) Sekonder bilier siroz
d) Wilson hastalığı
e) Primer sklerozan kolanjit

18) Karaciğerin en sık görülen maliğn tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hepatokarsinom
b) Hepatoblastom
c) Metastatik tümörler
d) Fibrolameller karsinom
e) Kolanjiokarsinom

19) Hepatokarsinomun etyolojisinde rol  almayan hangisidir?
a) Alkolizm
b) Genetik hemokromatozis
c) Hepatit  E virusü
d) Herediter tirozinemi
e) Hepatit C virüsü

20) Kolanjiokarsinom etyolojisinde rol almayan hangisidir?
a) Primer sklerozan kolanjit
b) Opistorsis sinersis
c) Torotrast
d) Aflatoksin
e) Caroli hastalığı

Sayfa 3

21) Aşağıdaki maliğn tümörlerden hangisinde prognoz daha iyidir?
a) Kolanjiokarsinom
b) Fibrolameller tipte karsinom
c) Klasik tipte hepatokarsinom
d) Anjiosarkom
e) Sirotik zeminde hepatokarsinom

22) Aşağıdakilerden hangisi ekstrahepatik safra duktus karsinomunun özelliği değildir?
a) İnflamatuar barsak hastalığı ile ilişkili olabilir
b) Erken dönemde sarılık oluşur
c) Çoğu tanı anında küçük boyuttadır
d) Prognoz iyidir
e) Primer sklerozan kolanjit etyolojide rol alır

23) Safra kesesi kanserleri en sık hangi tiptedir?
a) Adenokarsinom
b) Yassı epitel hücreli karsinom
c) Karsinoid tümör
d) Leimyosarkom
e) Lenfoma

24) Aşağıdakilerden hangisi kronik alkolik 
hepatit ile ilişkili karaciğer bulgusu değildir?
a) Mallory cisimcikleri
b) Yağlı değişiklik
c) Lenfositlerin baskın olduğu infiltrasyon
d) Santral ven çevresinde fibrozis
e) İntrahepatik kolestaz

25) 48 yaşında alkolik sirozlu bir hastada bilateral jinekomasti gelişiyor. Aşağıdaki bulgulardan hangisi aynı patogenezle oluşur?
a) Kaput medusa
b) Asteriks
c) Asit
d) Spider anjiom
e) Ödem

26) 48 yaşında kronik karaciğer hastalığı olan bir alkolikte düşük düzeyde ateş, kilo kaybı ve hızla biriken asit belirleniyor. Asit sıvısı hemorajik olup lökosit sayısı normal ve bakteri görülmüyor. Serum alkalen fosfataz ve  - fötoprotein düzeyi yüksek. En olası tanı hangisidir?
a) Karaciğere tümör metastazı
b) Safra kesesi karsinomu
c) Hepatoselüler karsinom
d) Kolanjiokarsinom
e) Spontan peritonit

27) Fulminan hepatik yetmezliğin en sık iki nedeni hangisidir?
a) Hepatit A, ilaçlar
b) Zehirler, Reye sendromu
c) İlaç-toksinler, Hepatit B
d) Metabolik hastalıklar, Hepatit C
e) Metastaz, halotan

28) Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde birinci olan indirekt hiperbilirübinemi, ikinci olan direkt hiperbilirübinemi ile ilişkilidir?
a) Gilbert hastalığı – Crigler – Najjar sendromu
b) Yenidoğan fizyolojik sarılığı – ABO uyuşmazlığı
c) Dubin – Johnson sendromu – Safra yolunda taş
d) Anne sütü sarılığı – Otoimmun hemolitik anemi
e) Rh uyuşmazlığı – Ekstrahepatik bilier atrezi

29) Aşağıdaki karaciğer lezyonlarından hangisi oral kontraseptiflerle ilişkilidir?
a) Yağlı değişiklik 
b) Kolanjiokarsinam
c) Kavernöz hemanjiom
d) İntrahepatik kolestaz
e) Fulminan hepatik yetmezlik

30) Karaciğerde noninfeksiyöz granülomatöz hepatitin en  sık nedeni hangisidir?
a) Allopurinol
b) Sulfonamid
c) Hidralazin
d) Sarkoidoz
e) Asetaminofen

Sayfa 4

31) Hangisinde hepatoselüler karsinom riski artmamıştır?
a) Herediter hemokromatozis
b) Kronik hepatit C enfeksiyonu
c) Kronik hepatit B enfeksiyonu
d) Reye sendromu
e) α - 1 Antitripsin yetmezliği

32) Makronodüler sirozun en sık nedeni hangisidir?
a) Viral hepatit
b) Kronik bilier obstrüksiyon
c) Hemokromatozis
d) Kronik konjestif kalp yetmezliği
e) Kronik alkolizm

33) Hepatosit içerisinde eozinofilik hyalen inklüzyonlar ön planda aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
a) Karbon tetraklorid
b) Metiltestesteron
c) Polivil klorid
d) Etil alkol
e) Fosfor

34) Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olmayan hangisidir?
a) Postnekrotik siroz – makronoduler siroz
b) Primer bilier siroz – granülom
c) Sekonder bilier siroz – ekstrahepatik tıkanıklık
d) Hemokromatozis – bronz diabet
e) Wilson hastalığı – Serüloplazmin artışı

35) Aşağıdaki bulgulardan hangisi kronik aktif hepatit düşündürür?
a) Portal alanda sınırlı inflamasyon
b) Sentrlobuler mikroveziküler yağlanma
c) Hipergamaglobulinemi
d) Piecemeal ve köprüleşme nekrozları
e) Hindistan cevizi görünümünde karaciğer

36) Primer sklerozan kolanjit aşağıdakilerden hangisi ile birlikte görülebilir?
a) Orak hücreli anemi
b) Diabetes mellitus
c) Alkolizm
d) Ülseratif kolit
e) Travma

37) Safra kesesi tümörlerinin özelliği  olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) En sık beniğn polibi kolesterol polibidir.
b) Tanı konduğunda karsinom genellikle sınırlı bir alandadır.
c) Adenomyom en sık fundusa yerleşir
d) Taş ile karsinom birlikte bulunabilir.
e) Adenomlar nadir görülür.

38) Aşağıdakilerden hangisinde hepatosit sitoplazmasında buzlu cam görünümü vardır?
a) Amibiazis
b) Primer bilier siroz
c) Dubin – Johnson sendromu
d) Alfa – 1 antitripsin yetmezliği
e) Kronik hepatit B

39) Aşağıdakilerden hangisinde karaciğerde apse benzeri kaviteler oluşur?
a) Amibiazis
b) Primer bilier siroz
c) Dubin – Johnson sendromu
d) Alfa – 1 antitripsin yetmezliği
e) Kronik hepatit B

40) Aşağıdakilerden hangisinde karaciğer makroskobik olarak siyah renkte görülür?
a) Amibiazis
b) Primer bilier siroz
c) Dubin – Johnson sendromu
d) Alfa – 1 antitripsin yetmezliği
e) Kronik hepatit B

Sayfa 5

41) Lobuler düzensizlik ve apoptotik cisimcikler aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir?
a) Akut viral hepatit 
b) Ekinokokkozis
c) Reye sendromu
d) Genetik hemokromatozis
e) Alkolik hepatit

42) Hepatositlerde Prusya mavisi ile yaygın olarak boyanma aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir?
a) Akut viral hepatit 
b) Ekinokokkozis
c) Reye sendromu
d) Genetik hemokromatozis
e) Alkolik hepatit

43) Kronik hepatit, safra duktus harabiyeti, lenfoid agregat oluşumu ve lobül içinde yağlı değişiklik hangi tip virüs ile oluşur?
a) HBV
b) HCV
c) HAV
d) HEV
e) HDV

44) Fibrolameller tipte hepatokarsinomun özelliği olmayan aşağıdakilerden  hangisidir?
a) En iyi prognozlu hepatoselüler karsinomdur.
b) Prognozu kolanjiokarsinomdan daha iyidir
c) HBV ve alkolizm ile ilişkilidir
d) Genellikle tekdir
e)   Genellikle sol lobda yerleşir.

45) Kolanjiokarsinomun özelliği olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tanı konduktan sonra sağkalın ortalama 6 aydır
b) Hepatoselüler karsinomdan daha enderdir
c) Caroli hastalığı ile ilişkilidir
d) Alfa fetoprotein yükselir
e) Tümör hücrelerinin içinde safra pigmenti görülmez.

46) Portal alanlarda yer almayan hangisidir?
a) Safra duktusu
b) Portal ven dalı 
c) A. hepatika dalı
d) Kupfer  hücresi
e) Lenfosit

47) Karaciğerde yerleşen hücrelerden hangisi kemik iliği kökenlidir?
a) İto hücresi
b) Endotel hücresi
c) Kupfer hücresi
d) Hepatosit
e) Fibroblast

48) Karaciğerin en sık görülen beniğn tümörü hangisidir?
a) Safra duktus adenomu
b) Hepatoselüler adenom
c) Hemanjiom
d) Anjiomyolipom
e) Safra duktus kistadenomu

49) Normal koşullarda portal traktüste  aşağıdaki hücrelerden hangisi  hiç görülmez?
a) Lenfosit 
b) Makrofaj
c) Eozinofil
d) Mast hücresi
e) Nötrofil

50) Aşağıdakilerden hangisi karaciğer parankim hücresi olan hepatositin özelliği değildir?
a) Poligonal yapıdadır.
b) Müsin üretir.
c) Tek sıra halinde dizilerek kordonları oluşturur.
d) Hepatositler arasında safra kanalikülleri bulunur.
e) Lipoprotein üretir.

Cevaplar

Karaciğer Çalışma Soruları Yanıtları

1,D
Konstriktif perikardit hepatik vende basınç artışına yol açacağından bunun karaciğerdeki yansıması santral venül ve çevresindeki sinüzoidlerde (zon 3) konjesyon ve dilatasyondur. Hindistan cevizi karaciğer (nutmeg liver ) oluşur.

2,D
Adenom karaciğerin beniğn tümörü olup en sık oral kontraseptif kullanan genç kadınlarda görülür. Damardan zengindir ve özellikle hamilelerde spontan kanama riski içerir.

3,D
Budd-Chiari sendromu polisitemi, gebelik, oral kontraseptif kullanımı gibi trombüs riskini arttıran nedenlerle veya idiopatik olarak gelişebilen hepatik ven trombozudur.

4,B
Köprüleşme nekrozları toksik ve immünolojik etkilerle oluşan ağır karaciğer zedelenmelerinde görülür. Ekstrahepatik tıkanıklığın karakteristik bulguları arasında yer almaz.

5,C
Mallori cisimciği hücre zedelenmesi ile oluşan prekeratin birikimidir. Protein olduğundan Eozin ile pembe renkte boyanır ve hyalen görünüm verir.

6-E, 7-C, 8-E
Reye sendromu karaciğerde diffüz mikroveziküler yağlanma ve ensefalopati ile karakterli, öldürücü bir hastalıktır. Neonatal bir hepatit değildir. İlk 4 yaş içerisinde viral bir enfeksiyonu izleyerek oluşur. Kesin olmasa da aspirin kullanımı suçlanmaktadır. Nekroz oluşturmadan akut karaciğer yetmezliğene  yol açar.

9.B
İto hücreleri (stellat hücre) Disse aralığında bulunan, yağ ve A vitamini depolayan hücrelerdir. Sirozda uyarılarak myofibroblastlara dönüştükleri ve kollajen ürettikleri düşünülmektedir.

10,A
Karaciğerde granülom varsa önce tüberküloz, sonra sarkoidoz ve üçüncü olarakda ilaçlar akla gelir. Granülomatöz iltahaba yol açan ilaçlar sulfonamidler, alfa metil dopa, kinidin, fenilbutazon, hidralazin ve allopurinoldür.


11,E
Karaciğerde kolestaza yol açan ilaçlar klorpromazin,.anabolik steroidler, eritromisin estolat, oral kontraseptif ve inorganik arseniklerdir.

12,A
Peliozis ,anabolik steroidler, oral kontraseptif ve danazol etkisi ile oluşan sinüzoidal dilatasyondur.Kanla dolu boşluklar oluşup hemanjiomla karışabilir. İlacın kesilmesi ile lezyon geriler.

13,D
Tetrasiklin ve salisilat zehirlenmesinde karaciğerde diffüz mikroveziküler yağlanma ve nekroz oluşturmadan yetmezlik tablosu gelişir.

14,E
Otoimmün hepatit mikroskobik olarak viral hepatitle,özelliklede yoğun lenfoid agregatlar nedeni ile C hepatiti ile karışır.% 5 olguda siroza dönüşebilir.

15,D
Alkolik hepatitin bütün bulguları perivenüler bölgeden (zon 3) başlar. Bu bölgede inflamasyon, yağlanma, fibrozis ve Mallori cisimcikleri görülür.1-2 yıl içerisinde fibrozis ilerleyerek alkolik siroz gelişir.

16,B
Hemokromatozisde karaciğerde fibrozise bağlı mikronoduler siroz, pankreasta fibrozis ve ciltte pigmentasyona bağlı bronz diabet , kalpte demir birikimi ile restriktif kardiyomyopati, eklemlerde pseudogut ve hipofizde birikimler sonucunda testiste atrofi gelişebilir. Hemosiderozisde de demir birikimi vardır ama patolojik durumlara yol açmaz.

17,B
Primer bilier siroz portal alanda granülom oluşumu ile karakterli bir otoimmün hastalıktır. Kadınlarda daha sık görülür. Ağır, ilerleyici ve öldürücü bir hastalıktır.

18,C
Karaciğerde en sık görülen maliğn tümör metastatik tümörlerdir. En sık kolon, akciğer ve meme karsinomları ile lösemi ve lenfoma metastazı görülür. Primer karaciğer kanserleri içerisinde en sık görülen ise hepatoselüler karsinom (hepatoma) dur.

19,C
HEV kronikleşme ve kanser oluşumuna yol açmaz. En önemli komplikasyonu hamilelerde % 20 olguda fulminan hepatit oluşturabilmesidir.

20,D
Aflatoksin hepatoselüler karsinom için risk faktörü olup kolanjiokarsinom ile ilişkili değildir.

21,B
Fibrolameller tipte hepatoselüler karsinom herhangi bir risk faktörü ile ilişkili olmayan, genç yaşlarda ve her iki cinste eşit olarak görülen karaciğer tümörüdür.Tek kitle halinde gelişir ve uzun süre metastaz yapmaz. Erken tanı ve cerrahi tedavi ile prognozu diğerlerine kıyasla daha iyidir.

22,D
Safra duktus karsinomları erken dönemde sarılık oluşturduklarından tanı anında genellikle küçük boyuttadırlar. Buna rağmen çevreye invaze oldukları için tamamen çıkarılamazlar ve prognoz kötüdür.

23,A
Safra kesesinin en sık görülen maliğn tümörü adenokarsinomdur. Daha nadiren yassı epitel hücreli karsinom, karsinoid tümör ve küçük hücreli karsinom görülebilir.

24,C
Alkolik hepatitte baskın olan hücre tipi nötrofillerdir. Lenfosit ve makrofajlar daha az oranda görülür.
25,D
Sirozda karaciğer yetmezliğine bağlı olarak östrojenin yıkılımı azalır. Buna bağlı olarak jinekomasti ve spider anjiom gelişir.

26,C
Uzun süreli kronik karaciğer hastalığı olan bir hastada hızla biriken hemorajik asit sıvıs,ateş ve kilo kaybı AFP yüksekliği ile birlikte ön planda hepatoselüler karsinom gelişimini düşündürür.

27,C
Hepatit B enfeksiyonu dünya çapında yaygın olduğundan karaciğerde pek çok olayda en sık etken olarak belirlenir. İlaç ve toksinlerde fulminan hepatit tablosunda sık etkenler olarak kabul edilir.

28,E
Rh uyuşmazlığında hemolize bağlı olarak indirekt (ankonjuge) bilirubin; EHBA de ise direkt (konjuge ) bilirubin artar.

29,D
Oral kontraseptifler karaciğerde kolestaz, peliozis, Budd-Chiari sendromu ve adenom gelişimi ile ilişkilidir.

30,D
Karaciğerde tüberküloz enfeksiyonu ekarte edilirse en sık granülom oluşumu sarkoidoz dur. Bundan sonra ilaçlar, daha nadiren primer bilier siroz ve şistozomiazis düşünülür.

31,D
Reye sendromu ilk 4 yaş içinda görülen diffüz mikroveziküler yağlanma ve hepatik yetmezlik oluştuan öldürücü bir tablodur. Hepatoselüler karsinom riski taşımaz.

32,A
Nodüllerin çapına bakılarak etyoloji kesin olarak belirlenemesede makronodüler siroz daha çok viral hepatit ile ilişkilidir. Hemokromatozis, bilier siroz ve alkolizm ön planda mikronodüler siroz oluşturur.

33,D
Mallory cisimcikleri hepatositler içerisinde pembe renkte (hyalen) cisimcikler olarak görülür. Etil alkol ve karaciğerde alkolün etkilerini taklit edebilen amiodaron Mallory cisimciğinin oluşumuna yol açan toksinlerdir.

34,E
Wilson hastalığı OR geçiş gösteren bir metabolizma bozukluğudur. Karaciğer, beyin ve gözde toksik düzeyde bakır birikir. Dolaşımda seruloplazmin azalır, safra ile bakır atılımı bozulur
.
35,D
Periportal bölgede güve yeniği (piecemeal) nekrozları ile inflamasyon ve fibrozisin lobül içine doğru yayılımı kronik aktif hepatitin bulgusudur. İnflamasyonun portal alanda sınırlı olması ise persistan hepatiti düşündürür.

36,D
Primer sklerozan kolanjit % 50-70 olguda ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi inflamatuar barsak hastalığı ile birlikte görülür.

37,B
Safra kesesi karsinomları genellikle tanısı geç konulabilen tümörlerdir. %80 olguda tanı ameliyat sonrasında (insidental) konur. Bu nedenle tanı anında karaciğeri invaze etmiş ve  yayılmış, kötü prognozlu tümörlerdir.

38,E
Kronik B hepatitinde hepatosit stoplazmasında buzlu cam, nüvesinde ise kumlu görünüm izlenebilir.

39,A
Entamoeba histolitika ön planda kolonda amibiazis oluştursa da vena porta aracılığı ile karaciğerdede amip apselerine yolaçabilir.

40,C
Dubin-Johnson sendromunda konjuge bilirubinin karaciğerden atılımında herediter defekt vardır. Karaciğer koyu kahve-siyah renktedir.

41,A
Lobüler düzensizlik, hidropik dejenerasyon (balon hücre), hücrelerde apoptoza bağlı oluşan asidofilik cisimcikler (Councilman cisimcikleri), Kupfer hücre hiperplazisi akut viral hepatitin bulgularıdır.

42,D
Hemokromatozisde hepatositler içerisinde biriken demir prusya mavisi ile pozitif boyanır. Alkolik hepatit gibi bazı durumlarda da demir birikebileceğinden kesin tanı için gram doku başına biriken demirin ölçülmesi gerekir.

43,B
Hepatit virüslerinden lobül içerisinde yağlanma  oluşturan C virüsüdür. Tüm viral hepatitlerde portal alanda lenfosit infiltrasyonu görülsede HCV ile çok belirgindir ve agregat oluşturur.

44,C
Fibrolameller tipte karaciğer karsinomu bilinen herhangi bir risk faktörü ile ilişkili değildir.

45,D
AFP yüksekliği hepatoselüler karsinom, Yolk sak tümörü ve bazı nonseminomatöz germ hücre tümörlerinde belirlenebilir.

46,D , 47,C
Kupfer hücresi kemik iliği kökenli diferansiye olmuş bir makrofajdır ve görevi fagositozdur. Karaciğerde portal traktüsde değil, sinüzoidlerin içerisinde, endotel hücrelerine tutunarak yerleşir. Hucre yıkımının arttığı durumlarda sitoplazması içerisinde lipofusin pigmenti görülür.

48,C
Karaciğerin en sık görülen beniğn tümörü kavernöz hemanjiomdur. Subkapsüler bölgede yerleşen, birkaç santim çapında bir lezyondur. Spontan kanamaz, biopsi sırasında (iatrojenik) kanayabilir.

49,E
Normal koşullarda portal alanda tek tük lenfosit, makrofaj, eozinofil ve mast hücresi görülebilir ama nötrofil ve plazmosit görülmez. Bunların varlığı patoloji lehinedir.

50,B
Hepatositler glandüler hücre değildir. Bu nedenle pek çok ürünü sentezlemekle birlikte müsin üretimi yapmazlar.