NEOPLAZİ

1) Malign tümörü benign tümörden ayıran en önemli bulgu hangisidir?
a) Kapsülün olmaması
b) Yüksek mitoz oranı
c) Nekroz
d) Metastaz
e) Anaplazi

2) Hangisi malignite riski içeren herediter hastalık değildir?
a) Van Hippel – Lindau hast.
b) Li – Fraumeni  send.
c) Galaktozemi
d) Fankoni anemisi
e) Ataksi – telenjiektazi

3) Hangisi mezenşimal tümör değildir?
a) Anjiosarkom
b) Bazal hücreli karsinom
c) Fibrosarkom
d) Snovyal sarkom
e) Glomus tümörü

4) İyonize radyasyon aşağıdaki tümörlerden hangisi ile en az ilişkilidir?
a) Akut lösemi
b) Tiroid ca
c) Hepatosellüler ca
d) Akciğer ca
e) Osteosarkom

5) Malign tümör derecelendirmesinde hangisi kullanılır?
a) Lenf düğümü metastazı sayısı
b) Tümör çapı
c) Tümörün çevre dokuya invazyonu
d) Tümörün sitolojik diferansiasyon derecesi
e) Karaciğer metastazının varlığı / yokluğu

6) Hangisi epitelyal tümör değildir?
a) Seminom
b) Renal hücreli ca
c) Prostat ca
d) Skuamöz ca
e) İnvaziv duktal ca

7) Kadınlarda en sık kanser  ölümü hangi maliğn tümörle oluşur?
a) Pankreas ca
b) Kolon ca
c) Over ca
d) Meme ca
e) Akciğer ca

8) Erkeklerde en sık görülen malign organ tümörü hangisidir?
a) Pankreas ca
b) Kolon ca
c) Prostat ca
d) Özefagus ca
e) Akciğer ca

9) Aşağıdaki virüslerden hangisi insanda tümör oluşturmaz?
a) HPV
b) CMV
c) EBV
d) HBV
e) HCV

10) Aşağıdaki tümörlerden hangisi sigara içimi ile ilişkili değildir?
a) Renal hücreli ca
b) Mesane ca
c) Uterus ca
d) Pankreas ca
e) Farinks ca

11) Paraneoplastik hipoglisemi, aşağıdaki tümörler içerisinde, en sık hangisi ile ilişkilidir?
a) Bronkojenik ca
b) Renal hücreli ca
c) Gastrik ca
d) Prostat ca
e) Fibrosarkom

12) Akontozis nigrikans, aşağıdakiler içerisinde, en sık  hangi malign tümöre eşlik ederek görülür?
a) Fibrosarkom
b) Renal hüc. ca
c) Gastrik ca
d) Prostat ca
e) Osteosarkom

13) Apaptozu engelleyen gen aşağıdakilerden hangisidir?
a) p53
b) c-myc
c) c-fos
d) bcl-2
e) c-erb B2

14) Meme karsinomunda %30 oranında mutasyonu belirlenebilen ve kötü prognoz faktörü olan onkogen hangisidir?
a) p53
b) c-erb B2
c) c-myc
d) c- sis
e) bcl – 2

15) Li – Fraumeni sendromunda mutasyona uğrayan tümör süpresör gen hangisidir?
a) p53
b) erb B2
c) bcl – 2
d) Sis
e) myc

16) Aşağıdakilerden hangisi malign tümör değildir?
a) Glomus tümörü
b) Karsinoid tümör
c) Wilms tümörü
d) Seminom
e) Langerhans hücreli histiositoz

17) Az diferansiye bir tümörün hücrelerinde keratin varlığı immunhistokimya ile gösterilirse, ön planda aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Yassı epitel hücreli karsinom
b) Rabdyomsarkom
c) Lenfoma
d) Nöroblastom
e) Astrositom

18) Hangisi artmış malignite riski içermeyen patolojk hiperplazidir?
a) Endometriumda atipik hiperplazi
b) Memede atipik lobüler hiperplazi
c) Gastrik pit hiperplazi (Menetrier hastalığı)
d) Prostatik nodüler hiperplazi
e) Myelodisplazi

19) Hangisinin gelişim aşamasında metaplazi – displazi – neoplazi sıralanması yoktur?
a) Mesanede yassı epitel hücreli karsinom
b) İnce barsakta karsinoid tümör
c) Akciğerde yassı epitel hücreli karsinom
d) Özefagusta adenokarsinom
e) Endoserviks yassı epitel hücreli karsinom

20) Hangi molekül hücre çoğalmasında yer almaz?
a) Siklinler 
b) Ras proteini
c) G proteini
d) Protein kinazlar
e) Selektinler

21) Aşağıdakilerden hangisinde uzak metastaz nadir olup ön planda vücut boşlukları ve organ yüzeylerine yayılarak ilerler?
a) Kolon ca
b) Gastrik ca
c) Mezotelyoma
d) Renal hücreli ca
e) Hepatosellüler ca

22) Tümörlerle ilgili olarak doğru olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tümörlerin çoğu tek bir hücreden köken alır. (monoklonal)
b) Maliğn tümörler genellikle beniğn tümörlerden daha hızlı büyür
c) Metastaz en önemli maliğnite kriteridir
d) Karsinomlar ön planda hematojen yayılım yapar.
e) Beniğn tümörler genellikle iyi sınırlıdır

23) Aşağıdaki maliğn tümörlerin hangisinde etyolojide sigaranın  rolü belirlenmemiştir?
a) Larinks ca
b) Mesane ca
c) Pankreas ca
d) Mezotelioma
e) Özefagus ca

24) Aşağıdaki maliğn tümörlerin hangisinde etyolojide alkolün rolü belirlenmemiştir?
a) Hepatoselüler ca
b) Over ca
c) Larinks ca
d) Özefagus ca
e) Pankreas ca

25) Hepatoselüler  karsinomun izlenmesinde kullanılabilen tümör belirleyicisi hangisidir?
a) α- fetoprotein
b) CEA
c) Desmin 
d) HCG
e) PSA

26) Kolon karsinomunun izlenmesinde kullanılabilen tümör belirleyicisi hangisidir?
a) α- fetoprotein
b) CEA
c) Desmin 
d) HCG
e) PSA

27) Rabdomyosarkom tanısında immünhistokimya ile belirlenebilen hangisidir?
a) α- fetoprotein
b) CEA
c) Desmin 
d) HCG
e) PSA

28) Lümenli organlarda mukozal yüzeyden belirgin kabarıklık gösteren tümörlere ne denir?
a) Papillom 
b) Polip
c) Kristadenom
d) Koristom
e) Hiçbiri

29) Normalde belirli bir dokuyu oluşturan matür hücrelerin o dokuda disorganize bir kitle oluşturmalarına ne denir?
a) Hamartom
b) Koristom
c) Ektopi
d) Heteropi
e) Hiçbiri

30) Üç germ yaprağından birden köken alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pleomorfik adenom
b) Teratom
c) Fibroadenom
d) Wilms tümörü
e) MEN tip 1

31) Hangisi malign tümörün özelliği değildir?
a) Metastaz
b) İnvazyon
c) Kapsül varlığı
d) Atipik mitoz
e) Anaplazi

32) Hangisi displazinin özellikleri arasında yer almaz?
a) Pleomorfizm
b) Oryantasyon kaybı
c) Mitoz artışı
d) Hiperkromazi
e) İnvazyon

33) Aşağıdaki maliğn epitelial tümörlerden hangisi yaygın hematojen yayılım yapabilir?
a) Meme karsinomu
b) Renal hücreli karsinom
c) Mesane karsinomu
d) Kolon karsinomu
e) Tiroid papiller karsinomu

34) Kadında ikinci sıklıkta görülen malign tümör hangisidir?
a) Akciğer karsinomu
b) Kolon karsinomu
c) Uterus karsinomu
d) Lösemi
e) Malign melanom

35) VHL sendromunda hangi tümörün gelişme riski artmıştır?
a) Maliğn periferik sinir kılıfı tümörü
b) Feokromasitoma
c) Renal hücreli karsinom
d) Retinoblastom
e) Tiroid medüller karsinomu

36) Aşağıdakilerden hangisinin zemininden adenokarsinom gelişme riski artmıştır?
a) Serviksde displazi
b) Solar keratoz
c) Lökoplaki
d) Kronik atrofik gastrit
e) Verruka vulgaris

37) İlk bulunan tümör süpresör gen hangisidir?
a) DCC
b) APC
c) p53
d) bcl – 2
e) Rb

38) Ph kromozomu ile ilişkili onkogen aşağıdakilerden hangisidir?
a) ras
b) abl
c) erbB2
d) myc
e) sis

39) Ph kromozomunun oluşma mekanizması nedir?
a) Nokta mutasyonu
b) Gen amplifikasyonu 
c) Translokasyon
d) Artmış ekspresyon
e) Delesyon

40) Burkitt lenfomada mutasyona uğrayan protoonkogen hangisidir?
a) ras
b) abl
c) myc
d) erb B2
e) sis

41) APC tümör süpresör gen mutasyonu hangi tümör ile ilişkilidir?
a) Meme ca
b) Osteosarkom
c) Retinoblastom
d) Kolon karsinomu
e) Lösemi

42) Multipl nöral tümörler, pigmente cilt lezyonları, Lisch nodülleri ile karakterli sendrom, hangi gen mutasyonu ile oluşur?
a) VHL
b) NFI
c) NF2
d) MEN I
e) MEN II

43) Hangisi doğal yolla oluşan karsinojenik etken değildir?
a) Aflotoksin B1
b) Grisefulvin
c) Safrol
d) Sikazin
e) Naftilamin

44) Karaciğerde hemanjiosarkom oluşumu ile ilişkili olan hangisidir?
a) Asbest
b) Arsenik
c) Kromium
d) Nikel
e) Vinil klorid

45) Aşağıdakilerden hangileri serviksde yassı epitel hücreli karsinom oluşumunda etkilidir?
I. HPV2
II. HPV6
III. HPV18
IV. HPV11
V. HPV16
a) I,III
b) II,III,V
c) III,V
d) II, IV
e) V,II

46) Hangi virus karsinom oluşumunda direkt etki yapabilir?
a) EBV
b) HPV
c) HBV
d) HTLV – 1
e) CMV

47) Tümöre karşı ilk savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
a) NK hücreler
b) Kompleman sistemi
c) Makrofajlar
d) T lenfositleri
e) B lenfositleri

48) Kaşekside ön planda rol oynayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) TNF α
b) IL – 8
c) IFN α
d) IL – 6
e) PAF

49) Testisin endodermal sinüs tümörünün izlenmesinde hangisi kullanılabilir?
a) Alfa fetoprotein
b) Karsinoembriyonik antijen
c) CA – 125
d) Nöron spesifik enolaz
e) Kalsitonin

50) Kalsitonin hangi tümör tipi için belirleyici olarak kullanılabilir?
a) Prostat karsinomu
b) Kolon karsinomu
c) Trofoblastik tümör
d) Trioid medüller karsinomu
e) Feokromasitoma

51) Hipertrofik osteoartropati aşağıdaki maliğn tümörlerden hangisi ile ilişkilidir?
a) Bronkojenik karsinom
b) Pankreas karsinomu
c) Renal hücreli karsinom
d) Prostat karsinomu
e) Timoma

52) Polisitemi ön planda aşağıdaki maliğn tümörlerden hangisinde görülür?
a) Bronkojenik karsinom
b) Pankreas karsinomu
c) Renal hücreli karsinom
d) Prostat karsinom
e) Timoma

53) Anemi paraneoplastik sendrom olarak aşağıdaki maliğn tümörlerden hangisinde görülür?
a) Bronkojenik karsinom
b) Pankreas karsinomu
c) Renal hücreli karsinom
d) Prostat karsinom
e) Timoma

54) Düz veya çizgili kas hücrelerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Aktin
b) Kas spesifik aktin
c) Myozin 
d) Desmin
e) Sitokeratin

55) Tümör hücrelerinin diferansiasyon kaybı ne şekilde isimlendirilir?
a) Atipi
b) Displazi
c) Metaplazi
d) Hiperkromazi
e) Anaplazi

56) Aşağıdaki maliğn tümörlerden hangisinde hücre içinde safra pigmenti görülebilir?
a) Pleomorfik adenom
b) Bronkojenik karsinom
c) Kolonjioselüler karsinom
d) Hepatoselüler karsinoma
e) Meme karsinomu

57) AFP hangi tümörün nüksünü belirtebilir?
I. Hepatoma
II. Gastrik karsinom
III. Yolk salk tm
IV. Granüloza hücreli tm.
V. Karsinoid
a) I – II
b) II – III
c) III – IV
d) I – III
e) IV - V

58) Aşağıdakilerden hangisi antioöstrojenik tedavi ile gerileyebilir?
a) Retroperitoneal fibrom
b) Sertoli hücreli tm
c) Granuloza hücreli tm
d) Leiomyom 
e) Karsinoid tm

59) Aşağıdakilerden hangisi, maliğn olduğu halde uzak metastaz yapmaz?
a) Glioma
b) Koryokarsinom
c) Nazofarinks karsinomu
d) Tiroid papiller karsinomu
e) İnvaziv duktal karsinom

60) Tümörün yayılımını belirten parametre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evre
b) Anaplazi
c) Diferansiasyon 
d) Grade (derece) 
e) Hiperkromazi

61) Hangi dokuya uzak metastaz olasılığı daha düşüktür?
a) Kemik
b) Çizgili kas
c) Adrenal gland
d) Deri
e) Over

62) Erkek meme kanseri gelişiminde risk faktörü olmayan hangisidir?
a) BRCA-2 gen mutasyonu
b) Kleinfelter sendromu
c) Hiperkolesterolemi
d) Obesite
e) Radyasyon

63) Çocuklarda en sık görülen yumuşak doku sarkomu hangisidir?
a) Liposarkom
b) Fibrosarkom
c) Rabdomyosarkom
d) Sinovyal sarkom
e) Leimyosarkom

64) Aşağıdaki şıklarda yer alan lezyonlardan hangileri birbiri ile ilişkili değidir?
a) Villöz adenom – kolon kanseri
b) Skuamöz metaplazi – bronş kanseri
c) İntestinal metaplazi – kolon kanseri
d) VHL – renal hücreli karsinom
e) Nörofibromatozis – malign periferik sinir kılıfı tm.

65) Karsinojenezde ana hedef aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hücre DNA’sı
b) Mitokondri
c) Reseptörler
d) Enzimler
e) Lizozim

Cevap Anahtarı

1- D 31- C 61- B
2- C 32- E 62- C
3- B 33- B 63- C
4- C 34- A 64- C
5- D 35- C 65- A
6- A 36- D  
7- E 37- E  
8- C 38- B  
9- B 39- C  
10- C 40- C  
11- E 41- D  
12- C 42- B  
13- D 43- E  
14- B 44- E  
15- A 45- C  
16- A 46- B  
17- A 47- A  
18- D 48- A  
19- B 49- A  
20- E 50- D  
21- C 51- A  
22- D 52- C  
23- D 53- E  
24- B 54- E  
25- A 55- E  
26- B 56- D  
27- C 57- D  
28- B 58- D  
29- A 59- A  
30- B 60- A