Hemodinamik Bozukluklar

Büyüme Faktörleri

Endotel ve lökosit adezyon molekül çiftleri

Lökosit fonksiyon defektleri

Lökositin yol açtığı zedelenmeler

Akut İnflamasyonda Mediatörler (Özet)

Etkilerine göre mediatörler

IL-1 ve TNF

Makrofaj ürünleri

Granülomatöz Hastalıklar

Ödem gelişimi

Hemostazla ilişkili faktörler

Beniğn-Maliğn Tümör Ayırımı

Çalışma Ortamındaki Karsinojenler

Kalıtsal Kanser Predispozisyonu

Protoonkogen mutasyonu (onkogen) ve ilişkili olduğu tümörler

Onkogen Translokasyonu

Tümör süpresör genler ve ilişkili oldukları tümörler

Paraneoplastik Sendromlar

Tümör belirleyicileri

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Tip I Hipersensitivite de Mediatörler

Tip II hipersensitivite örnekleri

Tip III hipersensitivite örnekleri

Tip IV hipersensitivite örnekleri

Otoimmün Hastalıklar

Otozomal dominant

Otozomal Dominant Hastalıklar

Otoimmün Hastalıklarda Antinükleer Antikorlar (%)

SLE’ de klinik ve patolojik bulgular

İmmünyetmezliklerde enfeksiyonlar

AIDS’ de İmmün Fonksiyonda Majör Anomaliler

Amiloidoz tipleri

WHO Klasifikasyonu

Papiller Nekroz Nedenleri

Nonrenal Tümörlerde Renal Tutulum

Böbrek kistleri tablosu

Mesane tümörleri

Testis tümörleri

Anormal uterin kanama nedenleri

Over tümörleri

Siroz Etyolojisi

Herediter Hiperbilirübinemiler

Viral Hepatit Bulguları

Karaciğerde İlaç ve Toksin Etkisi

Kemik Tümörleri

OR Hastalıklar

X'e bağlı Resesif Hastalıklar

Bazı Mendelyan Hastalıkların Fonksiyonel sınıflaması

Çocukluk Çağı Tümörleri

Nöroblastomda Prognostik Faktörler

Karaciğerde İlaç ve Toksin Etkisi